Uudised | Page 2 of 3 | Energiatehnika


jaanuar 28, 2020

Tootmisseadme ostuhind on ühekordne kulu, kuid selle funktsionaalsusest tingitud efektiivsus annab kas konkurentsieelise või pikaaegse lisakulu.

 

Tootmisseadme valikul on olulised täpsus, energiakulu jm tehnilised omadused kuna selles protsessis peitub tootja võtmekompetents. Juhtivad tootjad vahetavad tööpingid välja mõne aasta pärast, kui on saadaval uued oluliselt tootlikumad seadmed. Tootlikkus ja energiakulu sõltub enamasti peamiselt koormusest, kasutatavatest elektriajamitest ja nende juhtimise kvaliteedist. Vahel leitakse ka tehnoloogilisi nõkse, kuidas mingeid töölõike kiiremini teostada või vahele jätta.

 

Enamik tootmisseadmetest kasutavad elektrimootoreid, millest suurima kiiretoimelisuse, täpsuse, vähima materjali ja elektrienergia kulu tagavad püsimagnet-sünkroonmootorid.

 

Joonis 1: Tööpingi spindli püsimagnet-sünkroonmootorid

Tööpingi spindlimootorid peavad olema suure kiirusega – tavaliselt 6000 kuni 12000 pööret minutis. Kiirus peab olema täpselt ja kiiresti juhitav. Metalli lõikamisel on vajalik jahutusvedeliku läbi võlli juhtimise võimalus, samuti tööriista automaatne kinnitamine. Vt lähemalt nt

Kui on vaja tööorgani või detaili eriti täpset asendi-, kiiruse- või pöördemomendi juhtimist,  kasutatakse kiiretoimelisi servo- ehk teenindusajameid. Servomootorite juhtkontrollerid täidavad need liikumisülesanded mängleva kergusega, ülikiirelt ja –täpselt. Servomootoreid on saada mitmekümne kilovatise võimsuseni.

Joonis 2: Servomootor ja -inverter
Vt lisa
Lisaks on servoajamitel tohutult võimalusi liikumiste juhtimiseks, mida üldtööstuslike
asünkroonmootoritega praktiliselt täita ei ole võimalik – näiteks saab tarkvaraliselt teostada
mitmesuguseid nukk- ja ekstsentrikmehhanismide, mõõtkavas kopeerivaid ning sünkroniseeritud liikumisi, näiteks materjali täpset lõikamist selle liikumise ajal. Omavahel saab sünkroniseeritult liikuma panna praktiliselt piiramatul hulgal servoajameid. Mehhaanika oluline lihtsustumine on täiendavaks eeliseks servoajamite kasutamisel.
Servoajamites kasutatakse enamasti tugevaid, töökindlaid ja täpseid planetaarreduktoreid, millel on kiiretoimelisuse tagamiseks vähim võimalik inertsmoment ja lõtk. Täppis-planetaarreduktori väljundvõlli lõtk on mõne kaareminuti suurusjärgus, mis enamus juhtudel võimaldab töötada täiendava lõtkuvähendita.
Joonis 3: Planetaarreduktorite näiteid
Vt lisa:
Probleemid, mis on meie klientidel servoajamitega esinenud?
Praktikas, näiteks automaatliinide, robotite või tööpinkide projekteerimisel, käikulaskmisel, remondil ja moderniseerimisel esineb servoajamite rakendustes mitmesuguseid probleeme, mis nõuavad servoajamite spetsialisti teadmisi, sest servoajami võimalustes, programmides ja tuhandetes parameetrites orienteerumine on aeganõudev ja keerukas.
• Klient projekteeris automaatse tõstuki, et tõsta tooteid plastimasina juurest kaubaalusele, kuni see on täis. Tal oli vaja 3 servoajamit, et saada liikumised X-, Y- ja Z-teljes. Masina iga telg ja selle liikumised on erinevad ning vajavad erineva võimsusega mootoreid, invertereid ja sobiva ülekandesuhtega reduktoreid. Kui mehhaanika eskiisid on valmis, saab kasutada servoajamite projekteerimise abi- ja komponentide valiku programme, nt https://productfinder.lenze.com/dsc-core/index.jsp valige ülalt „Basic sizing“
• Plasttoru tootmisel kasutatakse toruvedajat, mis toetab toru külgedelt kuuest suunast ja tõmbab seda välja jahutussõlmest. Vaja on väga sujuvat ja täpset tõmbamist, et toru paksus tuleks ühtlane. Vaja on 6 servoajamit, mis liiguvad kogu aeg täpselt ühesuguse kiirusega. Servoajamid, millest üks on ülem ja teised alluvad, seotakse kokku sünkroonjuhtimise võrku (axis bus).
• Arvjuhtimisega tööpinkide tootjal on vaja mitmeid servoajameid juhtida G-koodiga, mis moodustatakse vastava tarkvaraga detaili 3mõõtmelisest arvutijoonisest. G-koodi fail salvestatakse nt üle interneti CNC kontrollerisse, mis teisendab selle servokontrolleritele
mõistetavateks juhtimiskäskudeks ja edastab neid vajaliku ajastusega nii, et saadakse täpselt vajaliku kujuga detail.
• Sagedusjuhtimisega ja servoajamites kasutatakse varjestatud mootori- ja enkooderikaableid, et vältida signaalide häiringuid. Sageli peab mootor ka ise masina suhtes liikuma. Seljuhul tuleb kasutada spetsiaalseid robotikette ja robotikaableid, mis taluvad purunemata miljoneid painutusi. Ka servomootorite pistikud on enamasti erilised, kõrge kaitseastmega ja nende paigaldamiseks on vaja kalleid eritööriistu.
• Kõik masinad võivad ohustada inimest või vara. Kõige levinumad on mehhaanilised ja
elektrilised ja termilised ohud. Seetõttu on direktiivide, seaduste ja standarditega kehtestatud ranged ohutusnõuded, mida tuleb masina tootjatel täita. Esimeseks sammuks on kõigi antud masinaga seotud ohtude välja selgitamine ehk riskianalüüs. Seejärel tuleb leida tehnilised võimalused, kuidas lubamatuid riske maandada.
• On olemas standardid, mille alusel leitakse riskide põhjal masina nõutav ohutustase. Selle
alusel saab projekteerida masinale nõuetekohase ohutussüsteemi ning arvutada kasutatud
osade andmete järgi ohutussüsteemi töökindluse. See peab olema suurem, kui minimaalselt
antid ohutustasemele nõutud.
Kõigi nende jmt probleemidega võite julgesti pöörduda Energiatehnika OÜ poole. Meil on
servoajamite tootjate Lenze ja Delta Electronics juures põhjaliku väljaõppe saanud ja kogenud ajamiinsenerid, kes oskavad ja saavad teid aidata, et teie masin oleks konkurentidest kiirem, täpsem ja säästlikum.

2014-07-mavologpro-600.jpg

jaanuar 28, 2020

Toodangupraak ja tootmisseisakud – kui põhjuseks on lühiajalised toitekatkestused

Palun liida kokku oma toodangu seiskumise kulu 4 tunniks – töötajate palgad, tööjõumaksud, mahakandmisele kuuluv praaktoodang, tarneraskused, saamata jäänud tulu ja seadmete taaskäivitamise kulud. Nüüd liida summale kulu, mis kaasneb tootmisseadmete tihedama välja vahetamisega (eluea lühenemine). Kas ikka arvad, et lühiajalised toitekatkestused ei ole probleemiks? Kui see number tegi Sulle haiget, siis loe edasi.

 

Lühiajalised toitekatkestused, pinge kõikumine ja liigpinged võivad vähendada toodangut, põhjustada praaki ning elektriseadmeid rikkuda või täielikult hävitada. Elektri kehv kvaliteet põhjustab ülekandekadu ja probleeme kompenseerimisseadmetes. Elektri kvaliteedi automaatse jälgimissüsteemiga saab eri paigus olevaid osakondi tsentraalselt jälgida ja võrrelda. Paljusid elektri kvaliteedi parandamise ja selle kadude vähendamise meetmeid on võimalik rakendada  väikese rahalise investeeringuga.

Elektri kvaliteedi probleemid suurenevad, sest kasutatakse üha enam impulsstoiteplokke, sagedusmuundureid, UPS-e, päikesepatareisid ja tuulegeneraatoreid. Elektri kvaliteedist sõltub aga tootmisseadmete töökindlus, tööiga, kasutegur, stabiilsus ja valeoperatsioonide võimalikkus.

Kõik elektroonikaseadmed on tundlikud toitepinge häiringutele, ent on ka ise häiringuallikaks

Probleeme toitevõrgus, mida põhjustab elektri halb kvaliteet, kogevad nii elektrienergia tarnijad kui ka lõppkasutajad. Ei ole lihtne kindlaks teha, kas probleemi põhjustab tarnija võrk või lõpp-kasutaja süsteem. Sellises olukorras aitab elektri kvaliteedi tunnustatud rahvusvaheliste standardite kohane mõõtmine, mis aitab mõista halva pingekvaliteedi põhjuseid, tuvastada lühiajalised toitekatkestused ning rakendada vastumeetmeid.

Elektriparameetrite normist kõrvalekaldumine põhjustab mitteaimatavaid lisakulusid ning elektri kvaliteedi parendamise meetmed on mõnikord väga tulusad. Investeeringud pinge kvaliteedi tõstmisesse on eriti põhjendatud seal, kus halb pingekvaliteet võib põhjustada toodangu praaki ja hävinemist. Mõistlik on investeerida pingekvaliteedi tõstvatesse seadmetesse, eriti kui teie seadmed ise põhjustavad elektri kvaliteedi probleeme.

Elektri kvaliteedi probleemide lahendamine toimub järgmiste etappide kaupa:

 • probleemi tuvastamine ja andmete kogumine;
 • probleemi iseloomustamine ja analüüsimine;
 • lahenduste piiritlemine ja meetmete võtmine elektri kvaliteedi parandamiseks;
 • lahenduste tehniline ja majanduslik hindamine ning tulemuste kontrollimine.
 1. Pinge ja voolu suurused toitesisendis tuleb salvestada
  Pinge ja voolu käitumisest saab teada, kas pingelohu on põhjustanud elektri tarnija või tarbija. Tarnijapoolse katkestuse vältimiseks tuleb kasutada reservtoiteallikaid, leida ohustatud seadmed ja need kaitsta. Tarbijapoolsete probleemide korral on vaja leida lahendus probleemsetele kohtadele (kasutada sagedusmuundureid, vältida seadmete kooskäivitumist vms).
 2. Koormuse muutumist tuleb jälgida
  Sageli põhjustab probleeme seadmete ülekoormamine. Teades võimsuse muutusi, on lihtne selgeks teha, missugused seadmed probleeme põhjustavad.
 3. Tuleb kindlaks teha, millal sündmus toimus
  Sündmuse (nt pingelohu, kaitselüliti rakendumise) aja täpse tuvastamisega on võimalik kindlaks teha, millised seadmed probleemi põhjustavad või leida probleemi tekkekoht. Tootmise käivitamisel saab protsessietappide järjekorda muuta, lisada viiteaega, rakendada sagedusjuhtimist vms.
 4. Tuleb kontrollida seadmete temperatuure
  Ülekuumenenud serverid, mootorid, trafod ja kaablid on ülekoormuse või voolukuju moonutuste peamised tunnused.

Pingekvaliteedi parameetrid ja sündmused

Kui elektri kvaliteediga on probleeme, tuleb esmalt põhitähelepanu pöörata jälgimisele ja analüüsile. Analüsaatoriga elektri parameetreid mõõtes saab faktidele tuginedes selgitada, mis toimus hallatavas paigaldises.

Elektri kvaliteedi analüsaatoris (joonis 1) on parameetrite piirväärtused ette antud. Kui analüsaator avastab pingekvaliteedi parameetrite „vale väärtuse“, „vale lainekuju“ või piirmäära ületamise, siis sündmus salvestatakse koos eelneva ja järgneva protsessiga, mis võimaldab hiljem välja selgitada selle põhjuse. Seade võimaldab väljastada ka häireteateid või seadmeid automaatselt välja lülitada, kui pingekvaliteet väljub etteantud piiridest.

 

lühiajalised toitekatkestused

Joonis 1. Firma Gossen Metrawatt statsionaarne pingekvaliteedianalüsaator Mavolog Pro vastavalt standarditele IEC 61000-4-30 A-klass ja EN 50160

Pingemuhud (pingetõusud)

Hetkeline pingemuhk tekib välgulöögist, toite lülitamisest, kondensaatori lülitusest, maalühisest või suure koormuse väljalülitamisest. Seda võib põhjustada ka uue energiaallika (tuulegeneraatori, päikesepaneeli) võrku lülitamine. Järsud pingetõusud võivad seadmeid kahjustada või taaskäivitada.

Transientliigpinge

Transientliigpinge, s.o kiire pingemuutuse võib põhjustada välgulöök, kontaktiprobleem, kaitselüliti või  kontaktori lülitamine. Seadmete kahjustusi ja taaskäivitusi esineb toitesisendite lähedal. Kahjustada saab sageli isolatsioon, eriti kui liigpinged korduvad.

Flikker

Flikker ehk värelus on perioodiliselt korduv pingekõikumine, mis võib olla tingitud kaarahjust, keevitusseadmest või türistormuundurist. Flikker võib põhjustada tulede virvendamist ja IT-seadmete rikkeid. Kui värelus on suur, tunneb enamik tehisvalguses töötavaid inimesi end ebamugavalt (peavalu).

Pingelohud

Enamik pingelohkudest on põhjustatud piksest, maalühisega kaasnevast toite katkestamisest või suure mootori käivitusvoolust. See väljendub hetkelises pingelanguses, mis võib põhjustada tööstuskontrollerite ja IT-seadmete seiskumise või taaskäivitumise, valgustuse väljalülitumise, mootorite pöörlemissageduse muutumise või peatumise ning sünkroonmootorite või generaatorite sünkroonsusest väljalangemise.

Harmoonikud

Harmoonikuteks nimetatakse moonutatud kujuga vahelduvpinge ja -voolu kõrgema sagedusega komponente. Neid põhjustab nt pooljuhtseadmete või koormuse mittelineaarsus. Kui harmoonikute osatähtsus toitepinges või voolus on suur, põhjustab see mootorite või trafode ülekuumenemist ja reaktiivenergiakompensaatorite, reaktorite ja kondensaatorite läbipõlemist.

Pinge asümmeetria

Pinge asümmeetriat võib põhjustada ühefaasilise koormuse suurenemine või vähenemine, seadmete osaline töötamine, pinge- või voolulaine kuju moondumine, pingelangus vms. Asümmeetria võib põhjustada mootorite ülekuumenemist ja vähendada pöördemomenti, kaitselülitite rakendumist, trafode ülekuumenemist või kadude suurenemist kondensaatorfiltrites.

Käivitusvool

See hetkeline suur vool tekib seadmete sisselülitamisel. Eriti mahtuvuslikud koormused võivad põhjustada väga suure sisselülitusimpulsi, kui nad pole korralikult summutatud. Löökvool võib rikkuda releesid, rakendada kaitselüliteid, mõjutada alaldeid, häirida toitepinget ja/või seadmeid rikkuda või taaskäivitada.

 

Kokkuvõtteks

Elektri kvaliteedi automaatse jälgimissüsteemiga saab eri paigus olevaid osakondi tsentraalselt jälgida ja võrrelda. Vastav tarkvara võimaldab Interneti kaudu andmeid vaadata ja koostada aruandeid elektri kvaliteedi kohta. Elektri kvaliteedi täiemahuline juhtimissüsteem suurendab süsteemi läbipaistvust, võimaldab tuvastada võimalikke „patuseid“, teha kindlaks ebatõhusaid protsesse ning aitab kaasa elektri kvaliteedi parandamisele suunatud ettevõtmistele. Tänapäeval on saadaval ka aktiivsed elektrienergia filtrid. Kvaliteetne pinge vähendab energiakulu ja tootmisseisakuid. Paljusid elektri kvaliteedi parandamise ja selle kadude vähendamise meetmeid on võimalik rakendada väikese rahalise investeeringuga. Ressursside sääst on vaieldamatu väärtus keskkonnakaitse seisukohalt, kuid säästetud energia, materjalid ja töö on ühtlasi ettevõtte puhaskasum, mille nimel tasub pingutada.

Gossen Metrawatt on ülikvaliteetne Saksa profimõõteriistade ja testimisseadmete tootja aastast 1906. Firma toodab eriti kõrgekvaliteedilisi mõõteriistu, paigaldiste ja seadmete ohutustestreid, mis vastavad kõige karmimate standardite ja sertifitseerijate nõuetele üle maailma.

Energiatehnika OÜ on Gossen Metrawatt ametlik esindaja ja maaletooja Eestis. Nõustame toodete soetamisel ja pakume tehnilist tuge.

Küsimuste korral võtke meiega julgesti ühendust täites allolev väli. Jätke oma kontaktandmed ja kirjeldage lühidalt oma muret ning vajadusi.

Nimi*

Email*

Sisu


Komplektajamid_Lenze-nutimootor-600x600-1.jpg

detsember 23, 2019
… kui vaatad tulevikku ja soovid kiiresti areneda

 

Elektriajamite projekteerimise klassikaline metoodika näeb ette esmalt töömasina koormusmomendi ja kiiruste analüüsi, staatika ja dünaamika arvutusi ning mootori, reduktori, toitemuunduri ja juhtseadme valikut. Klassikaliste käsiraamatute ja paberkataloogide aeg on nüüdseks läbi saanud, kuna netipõhised projekteerimistarkvarad on piisavalt kõrgele tasemele arenenud. Näiteks Lenze netipõhist elektriajamite projekteerimistarkvara võimaldab hüpata üle tervest reast projekteerimise etappidest ning jõuda professionaalse ajamilahenduseni kordades kiiremini, kui klassikalise inseneritööga seni võimalik oli. Ajavõit on hinnanguliselt üks nädal inseneritööd vs 1 tund ajakulu Lenze  programmi kasutades.

 

 

 

 

 

Lenze tasuta abiprogrammi Easy Product Finder leiab aadressilt

https://productfinder.lenze.com/dsc-core/index.jsp;jsessionid=8AE70B283658FCF9C8D3E4E8D296450C

Tegemist on internetikeskkonnaga, kus saab koostada elektriajami eelprojekti.detsember 23, 2019
Oled eksportinud oma uue masina välismaale ja sealt tuleb reklamatsioon, et see ei tööta. Tuleb saata insener asja uurima või masin tagasi tuua. See kõik on suur kulu, mida saab vältida.

 

Üldiselt on teada, et seadmed ja masinad peavad enne turule laskmist olema testitud ja varustatud nõuetekohase märgistuse ning dokumentatsiooniga. Mõnes riigis nõutakse sertifitseerimist. Ka EL nõuab teatud tüüpi seadmete ja masinate – nt meditsiiniseadmed, ohutusseadmed, transpordivahendid jt – sertifitseerimist teavitatud asutuse poolt. Mõlemal juhul on vaja testida seadme tööd erinevate toitepingete ja sageduste juures.

 

Energiatehnika OÜ siinuspingeallikad ET-SIN seadmete testimiseks on saadaval võimsuseni 25 kVA, eritellimusel kuni 1 MVA. Toiteallika 1- või 3faasiline väljund on isoleeritud ja stabiliseeritud. Siinuspinge moonutustegur ei ületa 2%.

Joonis 1: Muudetav siinuspinge allikas ET-SIN

Testimise muudab mugavaks 7-tolline puuteekraaniga kasutajaliides, mis võimaldab juhtimist ja järelvalvet Etherneti kaudu ja nutitelefoni äpiga. Toiteallikas väljastab kasutajaliidesele ja protokolli suure täpsusega väljundvoolu, -pinge, -sageduse ja -võimsuse väärtused, mida on vaja seadme tüübisildile ja tehnilistesse andmetesse.

 

Küsi Energiatehnika OÜst siinuspingeallikat oma toodete testimiseks, proovtestimine on tasuta. Tel: 655 1312, info@energiatehnika.ee

 


Energiatehnika-toetas-Tudengivormelit.jpg

detsember 23, 2019

Energiatehnika OÜ toetas tudengivormelit professionaalse ohutustestriga

Tipptasemel võistlustulemuste saavutamiseks on tudengivormeli meeskonnal lisaks teadmistele vaja ka professionaalseid mõõteriistu. Energiatehnika OÜ sponsoreerib tudengivormelit Gossen Metrawatt ülimoodsa profimõõteriistaga Metrahit IM XTRA

 

Eesti tudengivormeli meeskonna treening Harku kardirajal. Energiatehnika OÜ juhataja tehnikateaduste doktor Jüri Joller annab mõõteriista üle tudengivormeli esindajale hr Rain Sarapuule.

 

Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Tehnikakõrgkooli Eesti tudengivormeli meeskond tegeleb 2006. aastast elektriliste vormelautode arendamisega ning võidusõitudega. Kuna elektrivormeli võimsus on 80 kilovatti ja akupinge u 600 volti, siis on eriti oluline tagada juhi elektriohutus igas olukorras. Elektriühenduste ja -isolatsiooni testimist nõuavad ka tudengivormelite võistlusjuhendid. Võistluste kohtunikud testivad elektrivormeleid enne starti lubamist. Tehnika viimase sõna järgi loodud tudengivormelite arendamine ja ehitamine toimub ülikoolide töökodades, sõidukite juhtsüsteemide viimistlemine aga kardiradadel.

 

Kuna sõiduki kaal ja õhutakistus peab olema võimalikult väike, kasutatakse laialdaselt kergsulameid ja süsinikkiud-komposiitmaterjale, mis annavad vormelile ulmelise välimuse. Automaatselt reguleeritavad spoilerid tagavad kõigi nelja veoratta optimaalse haardumise vastavalt kiirusele. Testsõidu info logitakse arvutisse ja analüüsitakse, et leida võimalusi nt veojõu jaotuse, kiirenduse, pidurduse ja kurvide läbimise parendamiseks. Nii arendatakse sõidukit ja lihvitakse tudengitest inseneride meeskonda, kelle teadmised ja oskused täienevad motiveerivas keskkonnas erakordselt kiiresti. Iga päev tehakse uusi samme tulevikutehnika arendamisel.

 

Mõõteriist võetakse kasutusele elektrivormeli isolatsiooni- ning potentsiaaliühtlustusjuhtide takistuse kontrolliks enne starti. Mõõteriistaga kaasas oleva tarkvaraga IZYTRONIQ saab koostada mõõteprotokollid ning jälgida parameetrite ajalisi muutusi, et võimalikke rikkeid ennetada.

 

Vormel veeretatakse stardijoonele ning Rain võtab kokpitis koha testsõiduks sisse. Testsõit algab rehvide soojaks sõitmisega. Vormeli kiirendus on meeletu – kiirus 100 km tunnis saavutatakse alla 2 sekundiga. Vormeli järsud kiirendused ja pidurdused, vibratsioonid ning kurvide tsentrifugaaljõud esitavad nii juhi füüsilisele ettevalmistusele kui sõiduki seadmetele väga kõrgeid nõudmisi.

Tudengivormeli meeskond on juba saavutanud suurt edu rahvusvahelistel võistlustel, kuid arendustööd jätkub veel kauaks. Hetkel arendatakse tudengivormeli isejuhtivat varianti. Eesti noorte vormeliehitajate koolkond on täies elujõus.

 

Tuult tiibadesse Eesti tudengivormeli meeskonnale!

 

 

Gossen Metrawatt profimõõteriist Metrahit IM XTRA

 

Mõõteriista kohta vt lisaks: Gossen Metrawatt kodulehelt. 

Metrahit IM XTRA tootetutvustuse eesti keeles leiad siit.

Küsige infot ja pakkumist firmast Energiatehnika OÜ, kes on firma Gossen Metrawatt ametlik esindaja Eestis.

Nimi*

Email*

Sisunovember 5, 2019

Energiatehnika OÜ paneb püsti interaktiivse insenerikeskuse messil Instrutec2019 stendis C83.

Me pole veel kohanud interaktiivset insenerikeskust, kus tehnikahuviline tootja saaks ise uurida, mis tööd elektriinsenerid teevad. Me siis teeme ühe sellise.

Vanasõna ütleb, et iga kingsepp jäägu oma liistude juurde. Tõsi ta on, sest sellega säästetakse tihti hulk raha ja välditakse vigu. Kuid kui palju on selliseid tooteid, mida saaksid tootjad oma jõududega ise enda hüvanguks kasutada vajamata sealjuures professionaalset elektriinseneri käekõrvale? Mida üldse elektriinsenerid saavad tootja heaks teha ning milliseid uusi võimalusi luua, et edestada konkurente?

Energiatehnika OÜ stend asub C-hallis, boksis nr C83. Seal teeme külalistele ringkäike ning laseme proovida konveierliini nutiajami projekteerimist, katsetada elektroonilise kaitselüliti seadistamist ja testida päikesepaneeli elektriohutust. Ülejäänud tegevustest, uudistoodetest ja enda uutest võimalustest teada saamiseks peaksid kohale tulema.


laserkaugusemõõtja.jpg

oktoober 10, 2019

LD-seeria laserkaugusmõõtjad

Delta uus LD-seeria laserkaugusmõõtja kasutab CCD andurit ja kolmnurkpeegeldust, et saavutada suur täpsus kauguse mõõtmisel. Mõõtetulemuste korratavus täpsusega kuni 2 µm. Lisaks on anduril push/pull väljund ja MODBUS kommunikatsiooniliides. Saadaval on kolme erineva pikkusega PUR-kaablid: 1,5 m, 3 m ja 5 m.

Uued LD-seeria andurid on kasutamiseks erinevates tööstusautomaatika lahendustes nagu pakkimisliinid, ravimitööstus, elektroonikatööstus, plastikutööstus, laohooned ja masintööriistade tööstus. Saadaval on versioonid erinevate töökeskkondade ja kliendi vajaduste jaoks.

Energiatehnika OÜ on edukalt kasutanud lasermõõtjat, et kontrollida mootori võlli viskumist. Seadme mõõtetäpsust tuli isegi antud testi käigus vähendada, sest lasermõõtja oli suuteline tuvastama võlli pinnakaredust.

Omadused

 • Tugev alumiiniumkorpus
 • IP67 kaitseaste
 • Peenike ja väike, lihtne monteerida
 • Suur täpsus keskmise ajaväärtusega

LD-seeria

Laserkaugusmõõtjad

MudelMõõtevahemikKorratavusKommunikatsiooniliides
LD-040N30 – 50 mm2 μm*Digitaal I/O /MODBUS-liides (RS-485)
LD-080N55 – 105 mm5 μmDigitaal I/O /MODBUS-liides(RS-485)
LD-150N90 – 210mm15 μmDigitaal I/O /MODBUS-liides (RS-485)

Märkus:Kui keskmine valim on 100, siis mõõteväärtus on ±2um(objekt:valge keraamiline substraat).

Ühendus

 

 

 

 

LDühendus

MudelPikkus
UC-S0150881,5m
UC-S0300883 m
UC-S0500885 m

 

Spetsifikatsioon

 

Laserkaugusmõõtja
MõõtemeetodTriangulatsioon
MudelLD-040NLD-080NLD-150N
Referentskaugus40 mm80 mm150 mm
Mõõtevahemik± 10 mm± 25 mm± 60mm
LiidesedDigitaal I/O /MODBUS RS-

485

Digitaal I/O /MODBUS RS-

485

Digitaal I/O /MODBUS

RS-485

RS-485
ValgusallikasLaser KLASS 2
Sisendpinge12 – 24 VDC ± 10%
Korratavus*2 μm5 μm15 μm
Lineaarsus± 0.1%± 0.1%± 0.1%
Diskreetimissagedus1 ms
IndikaatorLaser ON: sinine; Mõõtevahemikus:roheline;Mõõtevahemikust väljas: oranž;DO: kollane;DI: punane
KaitseahelVastupidise pinge ühendamise kaitse,väljundi ülevoolu kaitse,liigpinge kaitse sisendis ja väljundis
Töötemperatuur10°C – 50°C
Hoiutemperatuur-20°C – -75°C
Keskkonna õhuniiskus30 – 85%
Korpuse kaitseasteIP67
Ümbritseva valguse taluvus5000 luksi või vähem
Vibratsioonitaluvus10 – 55 Hz, 1.5 mm, 3teljes kuni 2 tundi
Isolatsioonitugevus20 MΩ või rohkem (500 VDC)
Pingetaluvus1,000 VAC 50 / 60 Hz 1 min
SertifikaadidCE
MaterjalidOptilineaken: klaas; Korpus:Alumiinium; Kaabel: PVC
KaablidM8 pistik (8-pin)
Mõõtmed55 x 42 x 24 mm
Kaal113 g

Märkus:Kui keskmine valim on 100, siis mõõteväärtus on ±2um(objekt:valge keraamiline substraat).

Mõõtmed

Mõõtühik: mm

Paigaldusjuhised

Täpsete mõõtetulemuste saamiseks tuleb kaugusmõõtja monteerida järgnevalt:

 • Kui kaugusmõõtja on kinnitatud seadme külge, monteeri kaugusmõõtja paralleelselt seadmega.
 • Kui mõõdetav pind on astmeline, tuleb kindlaks määrata, et kaugusmõõtja valgusteekond on vertikaalselt mõõdetava pinna liikumissuunaga.

Väljalaskekuupäev

ToodeMOQKuu
Laser kaugusmõõtja1Mai, 2018

 

Täiendav tehniline info Delta Electronics kodulehel.

Huvi korral ja pakkumise saamiseks võta ühendust info@energiatehnika.ee või tel 655 1312.

Nimi*

Email*

Sisu

 september 17, 2019

Energiatehnika OÜ osaleb messil Alihankita 24.-26.9.2019 Tamperes, mis toob kokku ca 20 000 tööstuse asjatundjat. Allhankemess Alihankinta on sündmus, kus esitletakse uusimaid leiutisi, innnovaatilisi tooteid, teenuseid, protsesse ja tootmismeetodeid, materjale ning komponente. Oma eksponaadid on üles pannud u 1000 ettevõtet 20 riigist. Meie esindus on Eesti ühisstendis, D220 ET-EX Machina kaubamärgi all. Pakume messil erilahendusega nutikaid toiteallikaid, kontrollereid ning testimislahendusi Soome masinaehitusele ja tööstusele. Meie uus kaubamärk ET-EX Machina viitab vanakreeka teatris kasutatud võttele Deus ex machina ehk “jumal masinast”, mis tähendas ootamatut lahendust keerulisele olukorrale. Ka meie tippinsenerid on valmis kliendi tehnilise probleemi tõhusalt lahendama. Tulge meile Alihankintale külla! Lisaks saate vestelda ka teiste endale vajalike kontaktidega ja leida uudseid ärivõimalusi ning tehnilisi lahendusi.

Energiatehnika-Alihankita-messil


aprill 22, 2019

1. – 5. aprillini 2019 toimus Hannoveris järjekordne tööstusmess. Käisin messil koos kolleeg Jorgeniga 3. – 5. aprillil. Tõusta tuli kl 4 paiku, et Tallinnast kl 6:10 väljuvale Varssavi lennukile jõuda. Sealt juba järgmise lennukiga edasi Hannoveri. Lõuna paiku olimegi messil. Olen palju kordi sellel messil käinud, kuid ikkagi ei jõua ära imestada, kuivõrd mastaapne üritus see on. Hallide kaupa on mootoreid, reduktoreid, laagreid jne jne sadadelt eri firmadelt üle maailma. Meil olid plaanid juba varem paika pandud, et mitte 37 messihallis sihitult ringi ekselda.

Esimesel päeval vaatasime ringi ja külastasime mõnede oma tarnijate stende. Käisime Magnet-Schultzis. Seal on tootmisse tulnud uued magnetite ja ventiilide seeriad vesinikuseadmetele. Õhtupoolikul sõitsime Verdenisse, kus oli meil hotell kaheks ööks. Hannoveri hotellihinnad algavad 400 eurost öö ja kohti ei ole. Meil tuli Verdenis maksta u 100 eurot ööst, kuid hotell oli Hannoverist üle 100 km kaugusel. See ei olnud probleemiks, kuna rongiliiklus on Saksamaal väga kiire ja mõistliku hinnaga. Probleemiks olid küll pikad piletisabad, mis on meil juba ununeda jõudnud.

Kuva 1. Piletisaba messi rongijaama automaatkassas

Teine päev oli põhiline kohtumiste päev. Alustasime firmast Delta Electronics. Selle aasta jooksul on tulemas M-seeria IP66 kestaga sagedusmuundurid ja uued toiteplokkide seeriad LitE ja CliQ. Uued liikumiskontrollerid DXMC-2S võimaldavad lihtsalt juhtida CNC pinke ja roboteid. Toimub üleminek CodeSys tarkvarale ja EtherCatile. Sagedusmuunduritest on tulnud C2000 plus, mis kannatab rohkem voolu ja on mitmeid lisafunktsioone – enkooderid, point-to-point juhtimine, EtherCat, STO  jmt. Võimsustele kuni 560 kW. 

Järgmine kohtumine oli Blockis. Seal olid uudiseks serviti painutatud lattmähistega trafod ja poolid, mis võimaldavad paremat jahutust ja suuremaid võimsusi. Käisime ka Lenze stendis, kus näidati uusimaid servoajameid ja automaatikalahendusi.

Viimasel päeval oli Blocki külastus Verdenis. Blockil on 3 ha tootmispinda, oma lasteaed, emc laborid ja mõõteväljak. Laborid on akrediteeritud. Arendus on võimas, eraldi osakond tuleviku uurimiseks. Väga palju teevad ise, allhankeid ei kasuta üldse, kuna kunagi olid ühendustega kvaliteediprobleemid. Kontrollivad mikroskoobi all ja röntgeniga, kui on mingi probleem. 

Kõige huvitavam oli T&A hall nr 2. Seal jäid kohe silma mitmesugused uued materjalid, sh mälumetallid. Nende baasil saab valmistada aktuaatoreid jpm. Erisulamist eritöötlusega 0,3 mm läbimõõduga traat lüheneb kuni 8% ja tõmbab kuni 2 kg jõuga, kui selle temperatuuri tõstetakse vooluga 10 kraadi võrra. Kahanemise algtemperatuuri saab sulami koostisega valida isegi mõnesaja kraadini. Võimalik on saavutada kahanemise lineaarne sõltuvus temperatuurist. Reaktsiooniaeg võib olla isegi kuni 10 ms. Tehnoloogiline keerukus seisneb materjali koostises ja treenimises termiliste tsüklitega. 1 m sellist traati maksab juba alla 1 euro. 

Kuva 2. Mälumetall-aktuaator tõmbub voolu all kokku kuni 8%

Näiteks oli toodud autopeeglite juhtimine mälumaterjalist aktuaatoriga. Materjali teine põnev rakendus oli seotud mürasummutavate saeketastega. Kui tavaline terasketas kõliseb koputamisel, siis mälumaterjalist ketas ei kõlise lüües üldse, tundub nagu lööksid vastu liivakotti. Eelis: ülimalt sile ja puhas lõikepind, kus pole mingeid saeketta võnkumistest põhjustatud laineid.

Lõuna-Korea firma Sunam esitles ülijuhtivaid mähiselinte. Selline 4 mm lai ja 0,1 mm paksune riba ristlõikega 0,4 mm2 talub kestvalt 200 A voolu vedela lämmastiku keskkonnas. Ülijuhtiv kiht, mis on metallist lindi peal, on kõigest mõne mikromeetri paksune. Näidisena oli välja toodud ülijuhtiv magnetresonants-tomograafi magnetpool 18 teslase magnetväljatiheduse tekitamiseks õhus. 

Kuva 3. Sunam pakub kahes laiuses erinevaid ülijuhtivaid linte

Hall nr 27 oli pühendatud vesinikuenergeetikale. Näha võis kõikvõimalikke süsinikkiuga armeeritud vesinikuballoone, -ventiile, -pumpi, kütuseelemente; vesinikuautosid, mootorrattaid, mikrogeneraatoreid jpm. Palju oli näha elektrisõidukeid ja nende laadimisseadmeid.

Roboteid leidus paljudes hallides, kuid hall 17 oli täielikult neile pühendatud. Seal oli neid sadade kaupa, paljud ka töötasid. Olid ka humanoidrobotid, mis (kes?) reageerisid kõnele, vaatasid otsa ja üritasid arendada vestlust. Siiski sellest eriti midagi välja ei tulnud, kuna rahvast ja kära oli palju ning see tundus humanoidroboteid segavat.

Vaatasime robotiseeritud lauahokit, mida juhiti kaamera ja servoajamitega. Arvutijuhtimisega masinatega võistlemisel jääb inimene kindlalt alla osavuse ja täpsuse poolest. Usun, et terve messi aja jooksul masina väravasse ei saadudki sisse ühtegi korda.Huvitav oli vaadata robotite koostööd, mis paistab olema jõudnud uuele tasemele. Robotite ülesanded on keerukamad, nõuavad tööriistade vahetusi, robotide ei tööta enam ainult turvaaia taga.

Kuva 4Koos töötavad robotid valmistavad puitdetaile

Väga laialdaselt esitleti kõikvõimalikke biolagunevaid peamiselt puidu baasil tooteid alates väikelaste turvahällidest vanurite rulaatoriteni. Huvitavatest eksponaatidest jäi silma veel auto-helikopter, mida võis ka tellida. 

Kuva 5. Auto-helikopter

Maanteel on kütusekulu ja kiirus tavapärane 7,6 l/100 km, lennates aga 26 l tunnis. Kuna aga kiirus õhus küünib 140 kuni 180 km/h siis on keskmine kütusekulu ligi 2,5 korda suurem, kui maad mööda sõites, mis ei tundu eriti keskkonnasõbralik. Sellest hoolimata oli huvi selle sõiduki vastu väga suur.

Kokkuvõtteks

Piiratud aja ja planeeritud kohtumiste tõttu ei jõudnud kahjuks enamiku põnevate stendidega tutvuda. Kõigi 6500 stendi jaoks ei oleks ka nädalast jätkunud. Messikataloogist Eesti firmasid leida ei õnnestunud. Küll aga kohtusime TTÜ doktorantide delegatsiooniga, kes oli tulnud messi külastama. Kojulend Boeing 737ga Berliini kaudu Tallinna kulges viperusteta. 

Jüri Joller

13.4.2019


DSC05505-1280x1282.png

aprill 21, 2019

CIAO! I am Jorgen, a new salesperson for Energiatehnika. Previously I have experience in the same post at Finest Steel, a metalworking company. Since I was in contact with laser and bending machines on a daily basis, I decided to take on a new challenge and start supplying the machinery industry with reducers, frequency converters and motors.

To be even more useful to you, I go to the Delta and Tramec factories for in-service training. In addition, I have been studying energy technology in distance learning at TalTech. Having lived my childhood in Italy, it is obviously the greatest interest in football and eating pasta.

In addition, I have been involved in martial arts and athletics. A healthy mind in a healthy body! My goal is to find the right solution for you as soon as possible and, if necessary, involve colleagues in giving advice.

What else will we do! If you have any other concern or question to me, dont hesitate to ask – jorgen.helbre@energiatehnika.ee


ENERGIATEHNIKA

Kontakt

Võta ühendust!

+372 655 1312

www.energiatehnika.ee

info@energiatehnika.ee

ASUKOHT


Väike-Männiku tn 3, 11216 Tallinn

Kvaliteet

LiikmelisusJälgi meid: