Sagedusmuundurite ja veoajamite lahendused

KUI PAINDLIKKUS JA PERSONAALSUS ON PRIORITEETNE

Sagedusmuundurite ja veoajamite lahendused

 

Keskmiselt 50 – 60 % tööstuse elektrienergia tarbimisest kulutavad mitmesugused elektriajamid. Tootmisseadmetes, veemajanduse, kütte- ja ventilatsioonisüsteemides kasutatakse üha enam sagedusjuhtimisega asünkroonajameid. Kõikidest elektrimootoritest levinuimad, töökindlaimad ja soodsaimad on asünkroonmootorid.

Targad lahendused

Tarkade lahendustega saab elektriajamite tarbimist vähendada üle 20% sama tootlikkuse juures. See on suur konkurentsieelis kliendile ja looduse sääst, kuna elektri tootmine põhineb seni suuremas osas fossiilkütustele, mis saastavad atmosfääri kasvuhoone ja mürkgaasidega ning hävitavad kaevanduspiirkondade loodust.

Lihtsam, turvalisem ja energiasäästlikum igapäevatöö

Võite muuta oma igapäevatöö lihtsamaks, turvalisemaks ja energiasäästlikumaks, kasutades sagedusmuundurite ja veoajamite lahendusid, mis on välja töötatud täpselt konkreetse seadme või tööpingi vajadustest lähtuvalt.

Sagedusmuundurite ja veoajamite lahendused on võimalik kombineerida ajami käivitus- ja pidurdusprotsesse oluliselt sujuvamaks muutma, käivitusvoolu piirama, kiirust ja pöördemomenti juhtima, säästma energiat muutuval ja osalisel koormusel.

Vajadustele kohandatud sagedusmuundurite ja veoajamite lahendused saab siduda ajamite automaatika- ja jälgimissüsteemidega ja paljude muude automatiseerimissüsteemidega vastavalt ettevõtte vajadustele ja nõudmistele konkreetse seadme, tootmisliini või tööpingi suhtes.

Energiatõhusust nõudvad EL direktiivid ja määrused

Kui seni pidi energiatõhususe klassidega arvestama elektrimootoritel alates 750 W nimivõimsusest, siis 2021. aasta 1. Juulist rakendusid nõuded alates 120 W nimivõimsusest. Lisaks hakkavad sarnased nõuded kehtima ka ka sagedusmuunduritele, mis on ette nähtud mootoritele nimivõimsusega alates 120 W kuni 1 MW.

Sagedusmuunduri kasutamine vähendab energiatarbimist

Elektrimootoreid kasutatakse paljudes rakendustes, nagu pumbad, kompressorid, ventilaatorid, tööpingid, tõste- ja transpordiseadmed. Muutuva kiiruse ja koormusega elektrimootori energiatarbimist on võimalik vähendada, kasutades toiteks sagedusmuundurit. Sagedusmuunduri kasutegurile seni nõudeid ei olnud, kuid selle määrusega need miinimumnõuded kehtestati. Kuna püsiva kiirusega rakendustes põhjustavad sagedusmuundurid hoopis energiakadu, siis nende kasutamist kohustuslikuks siiski ei tehtud.

IE nõuded ka väiksematele mootoritele ja sagedusmuunduritele

Masinaehitajad, mootorite tootjad ja tarnijad teavad, et Eurooa Liidus nõutakse nõutakse 2017. aastast kõrgendatud efektiivsusega IE3 mootorite kasutamist alates 0,75 kW võimsusest. IE2 mootoreid tohib veel kasutada üksnes koos sagedusmuunduritega. Euroopa Komisjoni määrusega nr 2019/1781 kehtestati uued madalpinge 50 – 1000 V elektrimootorite ja sagedusmuundurite ökodisaini nõuded. Uus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu ökodisaini direktiiviga 2009/125/WE seotud määrus määratleb mootorite ja sagedusmuundurite minimaalsed kasutegurite väärtused ja nendega seotud IE tõhususklassid ning tooted, millele määrust kohaldatakse.

Mootori ja sagedusmuunduri, mille võimsus on 120 W kuni 1 MW, nõuetele vastavust tuleb tõendada, kui toode viiakse turule või kui see võetakse kasutusele ja vastavus pole varem tõendatud. Sealhulgas tuleb tõendada ka seadmetesse sisseehitatud elektriajamite energiatõhusust, kui seda on tehniliselt võimalik määrata. Määrus on eestikeelsena kättesaadav siin.

Millal uus määrus jõustub?

Määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides alates 1. juulist 2021. Sellest päevast alates peavad nimivõimsusega

 • 0,75 kW – 1 000 kW kolmefaasilised mootorid, millel on 2, 4, 6 või 8 poolust ja mis ei ole suurendatud ohutusega mootorid Ex eb, vastama vähemalt energiatõhususklassile
 • 0,12 kW – 0,75 kW kolmefaasilised mootorid, millel on 2, 4, 6 või 8 poolust ja mis ei ole suurendatud ohutusega mootorid Ex eb, vastama vähemalt energiatõhususklassile IE2.

Alates 1. juulist 2023 peavad

 • 0,12 kW – 1 000 kW nimivõimsusega kolmefaasilised mootorid, millel on 2, 4, 6 või 8 poolust, ja ühefaasilised mootorid nimivõimsusega alates 0,12 kW, vastama vähemalt energiatõhususklassile IE2.
 • 75 kW – 200 kW 2-, 4- või 6-pooluseliste kolmefaasiliste mootorite, mis ei ole sisseehitatud piduriga, suurendatud ohutusega Ex eb ega muud plahvatuskindlad mootorid, energiatõhusus peab vastama vähemalt energiatõhususklassile IE4.

Mootoritel peab vastavalt määrusele alates 1. juulist 2021 tüübisildil, kasutusjuhendis ja kõigis tehnilistes dokumentides lisaks varasemalt nõutud infole kirjas olema

 • nimikasutegur 100 %, 75 % ja 50 % nimikoormusel, -pingel, -sagedusel;
 • energiatõhususklass: „IE2“, „IE3“ või „IE4“.

1. juulist 2021 peavad 0,12 kW – 1 000 kW nimivõimsusega mootoritele ette nähtud sagedusmuundurid vastama vähemalt energiatõhususklassile IE2. Samast päevast alates
tuleb ka sagedusmuundurite tehnilistes andmetes, kasutusjuhendis ning tüübisildil tuua välja IE klass ja kaovõimsus suhtelise sageduse ja voolu tööpunktides (0;25) (0;50) (0;100) (50;25) (50;50) (50;100)
(90;50) (90;100%), aga ka muunduri ooteseisundi kaod (0;0).

Kas on ka erandeid?

Määruses on rida erandeid, mille puhul nõudeid ei rakendata. Näiteks tootesse sisseehitatud mootorid, sisseehitatud piduriga mootorid ja sagedusmuundurid, mida ei saa kasuteguri määramiseks eraldada, samuti mitmesugused erikonstruktsiooniga mootorid ja varuosad.

Kokkuvõte ja mis edasi?

Meid võib ärritada, et napilt aasta jooksul tuleb kõik alates 0,12 kW asünkroonmootorid ja sagedusmuundurid määrusega vastavusse viia, sealhulgas ka need tooted, mis on laos seisnud. Ometi saame aru, et seda tuleb teha tootmise keskkonnamõjude vähendamiseks. Kolme aasta jooksul tuleb alates 75 kW elektrimootoriga tooted varustada IE4 energiatõhususklassiga mootoritega, mis on oluliselt kallimad. Uue määruse täitmist hakkavad kontrollima liikmesriikide turujärelvalveasutused, kellel on õigus nõuetele mittevastavad tooted turult kõrvaldada ja nende kasutamine keelata.

Energiakadude määramine

Mootor ja sagedusmuundur on elektriajami energia-ahelas vaid 2 osa, mille tehnilised andmed on hästi teada. Palju keerukam on määrata energiakadusid tootmisprotsessides ja mehhaanilistes ülekannetes. Ka elektriajamite pidurdusprotsesside energiatõhusust määrusega ei reguleeritud, kuigi ka seal peitub mõnel juhul päris suur energiasäästu potentsiaal. Võimalik, et järgmiste sammudena võetakse ette võimsamad sagedusmuundurite pidurdustakistid, mille asemel saab kasutada energiasalvesteid või energia elektrivõrku tagastamist. Koos väiksemate mootoritega kasutatakse üsna laialdaselt tigureduktoreid ja vähem ka variaatoreid. Nende seadmete kasutegurid on madalad – sõltuvalt ülekandesuhtest u 70%. Näiteks 2-astmelise tigureduktori kasutegur on u 50%, mis tähendab, et vähemalt pool mootori võimsusest muutub reduktoris soojuseks.

Iga säästetud euro lisandub kasumile

Tarbimise energiakulu vähendamisel on keskkonnamõjuga ka väike energiasääst, kuna elektri tootmise ja ülekande kasutegur ei ole kuigi kõrge. Ning rõõmustagem, sest iga säästetud euro lisandub kasumile ja aitab teil teenida rohkem. Nii liigume samm-sammult tõhusama energiakasutuse suunas ja aitame üheskoos hoida elamisväärset keskkonda järeltulevatele põlvedele.

Energiatehnika OÜ mootorite ja sagedusmuundurite tarnijad olid määrusega kursis juba enne selle välja kuulutamist. Energiatehnika OÜ saab juba nüüd uue määruse kohaseid tooteid ning kõrge kasuteguriga reduktoreid tarnida. Samuti saame määrata mootorite ja sagedusmuundurite kasutegurit ning aidata masinate energiakulu minimeerimisel.

Probleemid, mis nõuavad sagedusmuunduri spetsialisti teadmisi

Elektriajameid projekteerides, käiku lastes, remontides ja moderniseerides esineb sageli mitmesuguseid probleeme, mis nõuavad sagedusmuunduri spetsialisti teadmisi. Järgnevalt on toodud mõned näited esinevatest probleemidest.

 • Võite keeruka sagedusmuunduri kõrval mitmeid päevi pead murda, kaotada une, minna riidu ülemusega ja abikaasaga ning ikka masinat õigesti tööle ei saa

Kaasaegsete paljude võimalustega sagedusmuundurite valikutes, programmides ja tuhandetes parameetrites orienteerumine on aeganõudev ja keerukas. Spetsialiseerunud ajamiinsener lahendab teie probleemi kergesti. Ärge häbenege abi küsida, see ei ole kaugel ja ei maksa ülemäära palju. Vähenenud seisuaeg aitab teie ettevõttel uut raha teenida ja sujuvalt edasi liikuda.

 • Tootmisjuht teab – mis liigub, see kulub.

Rikkeid tuleb ette ja neiks tuleb eelnevalt valmistuda. Siiski, kõiki ajamikomponente laos varuks hoida pole otstarbekas. Kui läheb rikki see, mida varuks pole, vajab sagedusmuundur või mootor kiiret väljavahetamist. Elektroonika areng on kiire ja võib juhtuda, et vajalikku tüüpi sagedusmuundurit enam ei toodetagi. Kiiresti on vaja leida asendus ja see õigesti tööle saada. Kuna seadistused ja tarkvara tõenäoliselt enam uue põlvkonna muunduriga kokku ei sobi, tuleb ajami juhtimissüsteem tervikuna üle käia. Seadmetes võivad olla vanad kontrollerid, mille asjatundjaid ega programmeerimisvahendeid enam leida pole. Vajalik võib olla kiirkorras kogu juhtimisseadme moderniseerimine. Sellist olukorda aitab ennetada sagedusmuundurite audit, mille käigus dokumenteeritakse kõik sagedusmuundurid ja nende juhtimissüsteemid koos moderniseerimisvajaduse aegsa väljaselgitamisega, et ajamisüsteemide uuendamine planeeritult näiteks kollektiivpuhkuse ajal ette võtta.

 • Masinaehitajal on mure – vaja leida rakendusele sobiv:

nt suurendatud efektiivsusega mootor, reduktor, sagedusmuundur, kaablid, filtrid ja võrgudrossel. Info ülekülluses on õige valiku tegemine keeruline – kõik kiidavad oma tooteid taevani. Hinnatase on ka kõigil üsna sama. Paber ja ekraan kannatavad teatavasti nurisemata välja igasuguse kiidulaulu. Toote tegelik kvaliteet aga hakkab selguma kasutamisel lõppkliendi juures, kui tootja enam midagi lihtsalt muuta ei saa. Seetõttu masinate projekteerijad töötavad reeglina kaua koos oma lemmik-ajamitarnijatega, kelle tooteid ja teenuseid ta on kord juba usaldama hakanud. Tarnija vahetusel on võimalikud rahalised kahjud ja klientide rahulolematus, mis pidurdab arengut ja uute toodetega edasiminekut. Tuleks valida vajalikul tasemel kvaliteediga toode vastuvõetava hinnataseme juures, arvestades, milleks antud toodet kasutatakse.

Laiatarbeseadmete hinna ja kvaliteedi suhe

Massiliselt toodetaval enamasti B2C turu laiatarbeseadmel, millel on palju konkurente, on tavaliselt peamiseks kriteeriumiks osade madalaim maksumus suure ostukoguse juures. Hinnast pigistatakse välja viimanegi tilk, loobudes võimalusel kõigist tehnilistest detailidest, mida antud tootes ei kasutata. Toimub toote ulatuslik visa kulude minimeerimine, vähendades osade arvu, mõõtmeid, maksumust, tööriistade arvu, koostetöö mahtu, lao-, pakendi- ning transpordikulusid jne.

Unikaalsed tootmisseadmed äriturule

Teiseks äärmuseks on üksikult valmistatavad unikaalsed keerukad tootmisseadmed B2B turule. Nende, enamasti ainueksemplaride puhul on tähtis, et ajamisüsteemi tehnilisi võimalusi ja võimsust oleks varuks, töökindlus ning kvaliteet maksimaalne, kuna masina käikulaskmise käigus võib selguda mõndagi, mida varem ei osatud oletadagi. Siin on tarnija kogemustel ja tehnilise toe võimekusel veelgi suurem kaal, kuna tootearendus peab tihiti ära tasuma kohe esimese tootega. See tähendab, et inseneride arendustöö maksumus tavaliselt ületab oluliselt masina riistvara maksumust. Sellistes masinates kasutatakse sageli universaalseid võimalikult laiade võimalustega sagedusmuundreid, kontrollereid jne, kuna neid üksikseadmele optimeerida ei tasu.

 • Ettevõtjad teavad, et toodet ei saa müüa, kui see maksab rohkem kui klient selle eest on nõus raha välja käima.

Vahel on võimalik seadmeid ühitada ja mingi osa ära jätta. Näiteks ajamite juhtimissüsteemides võib protsessi automatiseerida sagedusmuunduri sisemise programmeeritava kontrolleriga, loobudes riistvaralisest tööstuskontrollerist. Ka puuteekraaniga kasutajaliidese saab vahetult sagedusmuunduri andmeliidesega ühendada.

 • Tänapäeva automaatjuhtimissüstemid on mitmetasemelised ja seotud internetiga, võimaldades ligipääsu mistahes maailma nurgas näiteks nutiseadmega.

Ka sagedusmuundurid tuleb siduda kõrgema taseme kontrollerite ja automaatikavõrkudega, näiteks kaugjuhtimise ja andmehõive SCADA süsteemidega. Ühenduse töölesaamine nõuab vastavaid teadmisi ja kogemusi. Spetsialist teab ette, milliseid erinevate tootjate süsteeme omavahel liidestada saab ja kuidas see käib.

 • Keeruka tehnilise (liikumis-)ülesande täitmine võimalikult hästi, lihtsate ja odavate vahenditega ongi inseneriteadus ja kunst.

Näiteks, portaalkraana mitme elektrimootori koordineeritud liikumist saab teostada ka sagedusmuundurite ja asünkroonmootoritega. See võib tähendada väiksemat toimekiirust servoajamitega võrreldes, kuid peab arvestama, et servomootoreid leidub mõnekümne kilovatini. Võimsamates ajamites servosid enam kasutada ei saa. Igal pool pole väga suurt kiiretoimelisust vajagi.

 • Uue masina või tootmisseadme käikulaskmine ei lähe enamasti probleemideta.

Näiteks võib selguda, et veoajamil ei jätku jõudu; liikumise kiirus või täpsus pole piisav, esineb võnkumisi vm probleeme. Näiteks, laevamudelite katsebasseini vankri veoajam hakkas alul tugevasti võnkuma väga pikkade veorihmade tõttu. Laevamudeli liikumine ei olnud piisavalt sujuv ja ei saanud maksimaalset kiirust kätte nõutud ajaga. Resonantsi summutamine on võimalik arenenud juhtimissüsteemiga inverteriga ja nõuab süsteemi dünaamikast põhjalikku aru saamist. Lenze servoinverter i700 õnneks võimaldas võnkumisi alla suruda ja probleem lahendati.

 • Laagrite, reduktori või mehhanismide ülemäärane kulumine.

Meie poole pöördus metrooettevõte, kelle rongidel tuli ühe vaguni reduktori hammasrattaid ja mootorilaagreid vahetada kord aastas. Ainuüksi hammasrattapaar maksis 12 tuhat eurot. Asja uurimisel selgus, et veoajami inverteri kõrgsageduslikud lekkevoolud kulgevad varjestamata mootorikaablite tõttu läbi reduktori rööbastesse ja sealt tagasi veoinverterisse. Tegime mõõtmised ja koostasime ettepanekud rongi maandusskeemi muutmiseks.

 • Elektromagnetilised häiringuid või lekkevool ületab normi.

Lehmafarmi robotlüpsiplatsi RFID loomatuvastus lakkas töötamast, kui kaevus läks tööle sagedusmuunduriga veepumba mootor. Vett on farmis kogu aeg tarvis ja pump pidi sageli töötama. Probleem lahenes pärast raadiohäire filtri lisamist sagedusmuundurile, väiksema häiringutasemega 24 V toiteploki kasutamist ja maanduste revisjoni.

 • Sagedusmuundur või mootor kuumeneb üle, annab vigu või teeb ülemäära müra.

Sagedusmuunduri ülekuumenemise põhjuseks on enamasti jahutusradiaatori mustumine või ventilaatori rike. Kui viga jääb parandamata, siis liigtemperatuurikaitse korduvatele rakendumistele järgneb peagi tõsisem rike, mis reeglina nõuab sagedusmuunduri välja vahetamist. Alates u 30 kW sagedusmuunduritel võib kaaluda remonti tootja juures või spetsialiseerunud firmas. Remondi maksumus on enamasti u pool sagedusmuunduri hinnast, millele lisandub transport remontija juurde ja tagasi. Väiksematel võimsustel võib remont kergesti minna kallimaks kui uus muundur ja see ei tasu ära väikeste koguste korral. Oluline tegur on remondi aeg. See võib nõuda kuid, kuna jõutransistore ja -kondensaatoreid ei ole alati riiulist võtta. Sagedusmuunduri muude vigade korral tuleb vealogist järgi uurida konkreetne veakood ja tööolukord, millal viga tekib. Sagedusmuunduri kasutusjuhendis on veaotsingu juhendid, mille abil saab probleemi enamasti lahendada. Kui see ei õnnestu, tuleb pöörduda tootja kohaliku esindaja poole, kes aitab probleemi lahendada.

Toitepinge kvaliteet

Mootori ülekuumenemise põhjuseks on enamasti väline mustumine, mehhaaniline ülekoormus, jahutuse halvenemine või laagri viga. Viimane tekitab ka kõvasti mootorimüra. Võrgutoitel mootori ülekuumenemine võib olla seotud ka toitepinge halva kvaliteediga – kõrgemad harmoonilised, ebasümmeetria, üle- või alapinge. Sagedusjuhtimisega mootori ülekuumenemine võib aga olla seotud mootori parameetrite vale seadistusega, kui näiteks nimipinge ja -sagedus on valesti sisestatud. Mootorimähised võivad olla ka valesti ühendatud, näiteks on kolmnurkühenduses, kui peab olema tähes. Vastupidisel juhul pole mootoril jõudu. Sellised vead ilmnevad tavaliselt väga kiiresti.

Mootorimüra põhjuseks on enamasti laagririkked, kuid võib olla ka muid põhjusi. Ülekoormus, tasakaalustamata koormusmasin, viskuv või rikkis sidur, reduktori vead, hambumise probleemid või ülekande tüüp. Muidugi kulumisel reduktori müra reeglina suureneb.

Hulluksajav müra

Sagedusmuunduri enamasti kõrgsageduslikult vinguv müra võib hea kuulmise korral olla äärmiselt häiriv ja mõne inimese lausa hulluks ajada. Osa modulatsiooni mürast väljub sagedusmuundurist ja teine, tavaliselt suurem osa mootorist. Müra sõltub mootori koormusest ja pöörlemiskiirusest. Siin võib olla abi modulatsioonisageduse muutmisest või mootorifiltrist, mis vähendab voolu pulsatsiooni, aga võib ise müra tegema hakata. Õnneks saab mootorifiltri paigutada nt elektrikilpi, kus on parem heliisolatsioon. Mõnedel juhtivate tootjate sagedusmuunduritel on olemas juhuslikult või etteantud juhuslikkuse funktsiooni järgi muutuva sagedusega modulatsiooni võimalused. Nende abil sagedusmuunduri pinin muutub valgeks müraks nagu merekohinaks, mis tavaliselt inimesi enam ei häiri. Modulatsioonisageduse muutmise hinnaks võib olla võimsuse piiramise vajadus, kuna inverter ei saa enam töötada minimaalsete kadude piirkonnas. Kui sagedusmuunduri müra on tekkinud seni vaikselt töötanud seadmel, võib ennustada inverteri peatset riket nt elektrolüütkondensaatorite kuivamise tõttu. Sel juhul tuleks alalispinge vahelüli kondensaatorid üle kontrollida või muretseda tagavaramuundur.

 • Lühiajalised toitekatkestused tekitavad toodangupraaki, tootmisseisakuid, suuri kulusid ja palju ärritust.

Tänapäeva automatiseeritud ja robotiseeritud tootmises on toitepinge kvaliteedil väga oluline roll. Isegi lühiajaline toitekatkestus võib väga kulukaks minna ja palju pahandust tekitada. Näiteks ühe meie kliendi juures, kes tegeles lehtmetalli tsinkimisega, jooksis pingekatkestusel kogu tootmisliinis olev metall kägarasse. See tuli ketaslõikuriga välja lõigata ja uus lehtmetall sisse tõmmata. See võttis paar tundi. Kui selliseid katkestusi oli päevas mitu tükki, ei olnud kasumlik töö ja tellimuste täitmine kuidagi võimalik. Probleem lahendati võimsate katkematu toite allikatega. Mõnel juhul on lühemaid toitekatkestusi võimalik ületada mootorisse ja töömehhanismi salvestunud kineetilise energia arvelt. Parematel sagedusmuunduritel on vastavad funktsioonid, mis toitekatkestuse tuvastamisel viivad mootori generaatori talitlusse ja toidavad sagedusmuunduri juhtimissüsteemi viimase võimaluseni – mõnel juhul isegi mitu sekundit. Õnneks suurem osa elektrikatkestusi on väga lühikesed, nii et probleem võib sedasi laheneda peaaegu täielikult. Pikaajalisel katkestusel pole abi isegi UPS seadmest. Töö jääb lõpuks ikkagi seisma kuni toitepinge taastumiseni.

 • Vajate sagedusjuhtimisega elektriajami projekti, tehnilist dokumentatsiooni ja sertifikaate.

Kõigil masinaprojeteerijatel ja -ehitajatel ei ole oma ajamiinseneri, kes oskaks või saaks elektriajami projekti koostada. Projekteerimine võib olla otstarbekas sisse osta elektriajamitele spetsialiseerunud insenerifirmast. Parematel sagedusmuundurite tootjatel on toodetele valmis skeemid nt EPlan keskkonnas. Nende olemasolu ja võimaluste tundmine aitab projekteerida elektriajameid äärmiselt kiiresti ja tõhusalt. Lisaks on mootorite ja reduktorite tootjatel olemas arenenud tarkvarad mehhaaniliste koormuste arvutamiseks ning 3mõõtmeliste jooniste koostamiseks täpselt valitud lahenduse järgi. Samuti on spetsialiseerunud firmal ülevaade pakutavate toodete sertifikaatidest ja erinevate turgudel kehtivatest nõuetest. Ka tehnilise dokumentatsiooni koostamisel ja toodete testimisel võib neist palju abi olla. Aja, raha ja pingutuse vähenemine kiiremast ning täpsemast projekteerimisest tasub end mitmekordselt ning aitab teil kiiresti edu saavutada ning vältida suurt osa võimalikke garantiiprobleeme.

 • Vajate spetsiifilist sagedusmuunduri kasutamise ja paigaldamise tootekoolitust.

Kui teie keskusest kaugel asuvas tootmises või toodetes on sagedusmuundureid, mille võimalikke probleeme tuleb kiiresti lahendada, on teil vaja oma elektriajamite ja automaatika tehnikut või inseneri. Energiatehnika OÜ-l on täiskasvanute koolitusluba ja meilt saab Lenze ja Delta Electronics sagedusmuundurite koolitusi.

 • Seadme suur käivitusvool häirib teiste seadmete tööd.

Linnamäe Lihatööstuse ASi tellimusel moderniseerisime 2018. aastal lihakutteri 90 kW elektriajami, mis varustati sagedusmuunduriga. Moderniseerimise peamine tulemus oli ajami käivitusvoolu ja koormuste oluline vähenemine ning juhtimissüsteemi lihtsustumine. Paigaldatud kõrge kaitseastega IP55 sagedusmuundur ei vaja eraldi elektrikilpi ja seda võib veega puhastada.

 • Kaalute, kas osta uus masin või moderniseerida olemasoleva juhtimissüsteemid.

Unikaalsete eriseadmete korral polegi uusi seadmeid kuskilt võtta. Sagedusmuundurid võimaldavad säästlikult kaasajastada tööstusseadmeid ja uute kalliste seadmete ostu edasi lükata.

Energiatehnika OÜ on ainus volitatud Delta ja Lenze süsteemiintegraator ja partner Eestis

Aastakümnete jooksul on meil kokkupuuteid olnud kõigi levinumate sagedusmuunduritega ja oleme valmis teid aitama igat tüüpi sagedusmuunduritega seotud muredega.

Energiatehnika valikus on kvaliteetsed sagedusmuundurid ka kõige nõudlikemale seadmetele. Me ei jäta oma klienti hätta keerulise seadme seadistamisel ja käikulaskmisel. Pakume oma müüdavate toodete osas klientidele igakülgset tehnilist tuge. Lisaks on Lenzel tehase tehnilise toe telefon, mis aitab kliendiprobleeme lahendada 24/365 inglise ja saksa keeles. Kiired tarned.

Sagedusmuundurite ja veoajamite lahendused võimaldavad kaasajastada tööstusseadmeid ilma suuremate kulutusteta.

Võta meiega julgesti ühendust vajutades allolevale väljale, jäta oma kontaktandmed ja kirjeldage lühidalt oma tehnoloogiat ning sellega seotud ootusi ja vajadusi.

  Võta meiega ühendust:

  Teostatud töid sagedusmuundurite ja veoajamite valdkonnas:

  LINNAMÄE LIHATÖÖSTUSE AS KUTTERI AJAMI MODERNISEERIMINE

  Linnamäe Lihatööstuse ASi tellimusel moderniseerisime 2018. aastal kutteri 90 kW elektriajami, mis varustati sagedusmuunduriga. Moderniseerimise peamine tulemus oli ajami käivitusvoolu ja koormuste oluline vähenemine ning juhtimissüsteemi lihtsusustumine. Suur käivitusvool häiris varem teiste seadmete tööd. Paigaldatud kõrge kaitseastega IP55 sagedusmuundur ei vaja eraldi elektrikilpi ja seda võib veega puhastada.