Artiklid

Kas olete valmis oma elektriseadmete kontrolliks?

Uute elektriseadmete ohutus on testitud tootja poolt. Seadme kasutamisel ja remondil aga võivad ohutust tagavad osad saada kahjustada ning seade võib muutuda kasutajale ohtlikuks. Perioodilise ja remondijärgse testimise standardid on olemas meditsiini- ja keevitusseadmetele. Mitmetes EL liikmesriikides, sh Eestis, on veel reguleerimata muude elektriseadmete perioodiline ja remondijärgne testimine. See on jäetud tööandja vastutada, andmata talle asjakohaseid juhiseid, nt viidates vastavale standardile. Vastav harmoneeritud EL standard hetkel puudub. Juba mitmendat aastat käib CENELECis töö standardi IEC / EN 62638 kavandiga.

Milles on probleem ja miks on seda standardit vaja?

Euroopa Liidu direktiiv 2009/104 kehtestab ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuded töötajate poolt tööl kasutatavatele töövahenditele – masinad, aparaadid, tööriistad või seadised. Muu hulgas nähakse ette töövahendite kasutuselevõtueelse, perioodilise ning remondijärgse kontrolli teostamine. Samuti tuleb tagada töötaja kaitse otse- või kaudpuutest tuleneda võiva elektrilöögi ohu eest. Nõuded on direktiivis püstitatud, kuid veel ei ole harmoneeritud Euroopa standardit, mille alusel töövahendite elektrilise osa korrasolekut testida tuleks.

Testimist hakkavad vajama labori-, mõõte- ja testseadmed, olme- jmt seadmed, mittestatsionaarse elektrivarustuse seadmed, elektrilised tööriistad, elektrikütteseadmed, elektrimootorite seadmed, mittestatsionaarsed valgustusseadmed, lõbustus-, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed, pikendusjuhtmed, mitmepesalised adapterid ja ühendusjuhtmed. Nende seadmete perioodilise testimise kohta on välja töötamise lõppetapis uus standard – IEC / EN 62638 –, mille aluseks on peamiselt Saksa standard DIN VDE 0701/0702, tööohutusseadus (Betriebssicherheitsverordnung) ning kindlustusfirmade nõuded.

Kuidas Eestis on elektriseadmete kontroll korraldatud?

Eelmisel aastal kehtestati Eestis seadme ohutuse seadus ja ehitusseadustik, kus on uued nõuded elektripaigaldiste auditi kohta, mis aga kehtivad ainult kohtkindlatele elektriseadmetele ehk -paigaldistele. Seadme ohutuse seadus (SOS), mis nüüd asendab endist elektriohutusseadust, annab väga üldised nõuded seadme ohutuse tagamiseks, lähtudes heast inseneritavast, viidates standarditele väga üldiselt. SOS kehtestab nõuded seadme auditi kohta. Mõnel juhul võib selle asendada enesekontrolliga.

Seadmete auditi kohta on valitsuse  määrus “Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele”, mis kehtib surve-,  gaasi- ja tõsteseadmetele, kuid seda ei kohaldata elektriseadmetele ega -paigaldistele. Viimaste kohta kehtib määrus “Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele”, mille §1 ütleb, et auditi kohustus ei hõlma teisaldatavaid elektriseadmeid. Kohtkindlate elektri- jt paigaldise kohta on rida nõudeid uues ehitusseadustiku 9. peatükis. Töövahendite, sh elektriseadmete korrasoleku, perioodilise ja remondijärgse kontrolli ning selle protokollimise eest vastutab tööandja (vt valitsuse määrust “Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“).

Perioodilise testimise standardid on olemas meditsiiniseadmetele ja keevitusseadmetele (EN 62353 ja EN 60974-4). Nende seadmete elektriohutuse perioodilise testimise nõuetega oleks justkui kõik korras. Mittestatsionaarsete elektriseadmete kontroll on meil reguleeritud ülalnimetatud määrusega. Juhised tööandjale elektriseadme ohutuse kontrollimiseks peaksid leiduma seadmete kasutusjuhendites. Viimased on aga enamasti võõrkeelsed, sageli väga lühidad ja ei käsitle seadme elektriohutuse testimist mitte mingil moel. Lisaks ei pruugi tööandjal olla vajaliku väljaõppega elektrialaselt pädevat isikut, kes seadme elektriohutuse teste nõuetekohaselt teostada võiks.

Keda uus standard puudutab?

Elektriseadmete perioodilise ja remondijärgse kontrolli nõue puudutab peamiselt ettevõtteid, kus kasutatakse või remonditakse elektriseadmeid – kodumasinaid, käsitööriistu, tööstusseadmeid. Nende hulka kuuluvad praktiliselt kõigi tööstusharude, energeetika-, põllumajandus- ja teenindusettevõtted, samuti riigiasutused, omavalitsused, kus iganes selliseid elektriseadmeid leidub ja kasutatakse. Samuti kõik ettevõtted, kes remondivad elektriseadmeid, elektrilisi tööriistu, kompressoreid, generaatoreid, kütteseadmeid, telereid, arvuteid, mänguautomaate jne.

Mis kasu on elektriseadmete testimisest?

Kasud, mida elektriseadme ohutuse testimine annab, on järgmised:

 • elektriseadme kõrgem ohutus selle kasutusea jooksul;
 • elektrilöögist põhjustatud surmajuhtumite, traumade ja põletuste vähenemine;
 • tuleõnnetustega seotud omandikahjude vähenemine;
 • suurema turvalisuse tunne;
 • elukvaliteedi ja mugavuse paranemine
 • vähendatud elektrienergia kulu;
 • omandi väärtuse suurenemine;
 • väiksemad kindlustusmaksed.

Kuidas elektriseadmeid uue standardi järgi kontrollitakse?

Uue standardi jõustumisel tuleb lasta elektriseadet pärast remonti vastava väljaõppega elektriala isiku poolt kontrollida ja seadme elektriohutust tõendada, et tagada ohutus kasutamisel. Elektrisseadme kontroll koosneb visuaalsest ülevaatusest, järgnevalt mõõdetakse kaitsejuhi takistus, voolujuhtide isolatsioonitakistus, kaitsejuhi lekkevool, puutealtite juhtivate osade lekkevool ning SELV / PELV ohutu väikepinge väärtus. Pärast seadme elektrilise osa remonti tuleb sooritada kontrollmõõtmised ja koostada protokoll, kus on toodud seadme katsemõõtmiste tulemused. Vajalikud on muuhulgas järgmised testid:

 • Isolatsioonitakistuse mõõtmine. Üldjuhul isolatsioonitakistus alla 1 MΩ võib viidata rikkele, mille tagajärjel saab inimene elektriseadme metallist osasid puudutades elektrilöögi.
 • Maandusjuhtme katkematuse kontroll. Tervel ja kindlalt ühendatud maandusjuhtmel peab olema takistus alla 0,3 Ω.
 • Maandusjuhtme lekkevoolu mõõtmine. Üldjuhul on kaitsejuhiga seadmete maksimaalselt lubatud lekkevool 3,5 mA. Suurema lekkevoolu korral võib inimene saada elektriseadme metallist osasid puudutades elektrilöögi, juhul kui seadme maandusjuhe on mingil põhjusel katkenud või pole ühendatud.

Kui sageli tuleb elektriseadmeid kontrollida?

Standard ei kehtesta otseselt korduva testimise ajavahemikke. Siiski on toodud soovitused juhtumiks, mil valitsus, seadme kasutaja või tootja pole testimise intervalle kehtestanud. Ehituspaikade seadmeid tuleks testida iga 3 kuu tagant, tööstusseadmeid ja suurköökide, avalike asutuste ja koolide seadmeid iga 12 kuu järel; hotellide, kontorite ja kaupluste seadmeid 24 kuu möödumisel eelmisest testimisest. Elektriseadmete ohutust tuleb testida remondi, samuti lahtivõtmise ja uude kohta paigaldamise järel, kui lahtivõtmine võib potentsiaalselt kahjustada seadme kaitsemaandusahelaid või isolatsiooni.

Milliseid testseadmeid tuleks kasutada?

Testid tuleb standardikavandi kohaselt läbi viia IEC 61557 (IEC / EN 62638 lisa A) nõudmistele vastavate mõõteseadmetega.

Neid on turul veel raske leida, kuna standardikavandite valmimise jälgimine ning standardimise protsessis osalemine on jõukohane vaid juhtivatele professionaalsete mõõteriistade tootjatele. Näiteks firma Gossen Metrawatt Secutest seeria testrid võimaldavad kiiresti ja standardi nõuete kohaselt katsed läbi viia. Ohutustestrid Secutest Pro, Xtra, Base, Base10 on sarnastest seadmetest kõige mitmekülgsemate võimalustega, nendega saab lisaks testida kaarkeevitus- või meditsiiniseadmeid  vastavalt standarditele EN 60974-4 või EN 62353.

Katsetatav seade ühendatakse toitepistikuga Secutesti külge, misjärel automaatselt sooritatakse eelnevalt valitud katsed. USB liides võimaldab katsetulemuste protokolli arvutisse laadida ning kliendi, seadme ja mõõtja andmetega täiendada. Tasuta pakutav arvutitarkvara ETC  võimaldab mitmesuguseid lisavõimalusi andmehõiveks ja -halduseks, katseprotokollide koostamiseks ja testide automatiseerimiseks erinevate GMC-I testseadmetega.

Testseadme enda ohutus on väga kõrge ja see on sobiv kasutamiseks elektrotehnilise baasharidusega personalile, kes on saanud seadme kasutamise väljaõppe näiteks tootja esindaja juures.  Mõõteriistaga on kaasas DAkkS kalibreerimistunnistus.

Täiendav info: http://gossenmetrawatt.com/english/produkte/secutest-pro.htm

Energiatehnika OÜ on firma GMC-I Messtechnik (Gossen Metrawatt) ametlik esindaja Eestis.

Kuidas Energiatehnika saab teid aidata?

Energiatehnika OÜ-l on elektri-, elektroonikaseadmete ja masinate testimise, riskianalüüsi, ohutusarvutuste ning CE ja UL/CSA vastavushindamise kogemused. Oleme valmistanud automaatseid testimisseadmeid elektrimasinate, elektroonikakoostude ja juhtmekimpude testimiseks. Kui olete uue seadme väljatöötaja või tootja, kes plaanib välja töötada või turule tuua uue seadme või masina, ja teie tootel pole nõuetekohast CE vastavusdeklaratsiooni või tehnilist dokumentatsiooni, soovitame pöörduda Energiatehnika OÜ poole.  Mida varasemas tootearenduse staadiumis te meiega ühendust võtate, seda parem, kuna võite säästa palju hinnalist aega ja raha tootearendusel ja sertifitseerimisel. Juba müüdud toodete ümbertegemine ohutusnõuetega vastavusse viimiseks võib olla teile ülimalt kallis ja seda saavad lubada ainult väga suured tootjad. Loe lähemalt siit

Võta meiega julgesti ühendust vajutades allolevale väljale:

  Nimi*

  E-mail*

  Sisu

  Share this post