Artiklid

Seadmete ja masinate ohutus, riskianalüüs ja testimine

Seadmete ja masinate ohutus, riskianalüüs ja testimine

Vaata ka artiklit: Millise mõõteriistaga tuleks elektriohutust testida?

Ohutusnõuded masinate ja seadmete kohta võib lihtsustatult kokku võtta ühte lausesse: seade ei tohi inimest tappa, minna põlema ega reostada keskkonda. Selle teostamine on palju keerulisem kui 1 lause – ohutusnõuete kohta on tuhandeid standardeid, eeskirju, määrusi ja seadusi, mis üksikasjalikult reguleerivad erinevate seadmete ja paigaldiste ohutusnõudeid, testimismetoodikaid ja -vahendeid. Neisse süvenedes võib kergesti kaotada üldpildi, miks ja millal masina riskianalüüsi peaks koostama ja mis kasu sellest ikkagi on.

Risk on õnnetuse või kahju raskuse ja selle tekkimise tõenäosuse kombinatsioon

Praeguseks hetkeks on ohutusele väga ranged nõuded ning nende vastu eksimise korral rakendatakse karme sanktsioone. Selleks tuleb kõiki ohte eelnevalt hinnata ning koostada riskide hindamise ja vähendamise vastava metoodika alusel. Risk on õnnetuse või kahju raskuse ja selle tekkimise tõenäosuse kombinatsioon. Seadmete ja masinate riskide hindamiseks ja vähendamiseks tuleks kasutada vastavaid standardeid, nt ISO 12100, ISO 12849 (PL kategooriad), EN 62061 (SIL astmed), EN 60204 jt.

Ohutuse põhinõuded

Masinatele ja seadmetele kehtivad ranged ohutusnõuded. Masinate ja seadmete ohutuse põhinõuded on esitatud EL Masinadirektiivis (MD) ja Seadme ohutuse seaduses (SOS). Toote riskianalüüsi kohustavad teostama näiteks

 1. Seadmeohutuse seaduse §4,
 2. Masinadirektiivi p 19 ja Lisa VII osa A p. 1,
 3. Toote vastutuse seadus (The Product Liability Act) EL direktiiv 85/374/EEC artikkel 1.

Kui masina või seadme ohte on võimalik mingite tehniliste seadmete või võtete abil vähendada, siis tuleb seda alati teha. Enamasti ehitatakse masina ohutussüsteem üles ohutusseadiste alusel.

Ohutusseadis

MD-s selgitatakse lihtsalt, mis on ohutusseadis. See on komponent, mis täidab ohutusfunktsiooni, lastakse turule eraldiseisvalt, mille tõrge ja/või talitlushäire ohustab inimest ja mis ei ole masina töötamiseks vajalik või mille võiks masina töötamiseks asendada tavaliste komponentidega.

Nende hulka kuuluvad näiteks hädaseiskamisseadised, kahe käe juhtimisseadised, kaitseseadeldised inimeste kohalolu kindlakstegemiseks, erinevad liikuvate osade kaitsepiirded, turvavööd ja -lukud, inimeste tõstmise turvaseadised, koormakinnitused, kukkumis- ja löögikaitsed, turvaloogikaseadmed, turvaventiilid, heitmepüüdurid, tõstemasinate järelvalveseadmed ning ohtlike staatiliste laengute lahendid. Ohutusseadistele kehtivad eraldi ranged nõuded ja ohutusseadised tuleb alati sertifitseerida vastava teavitatud asutuse poolt.

Hädaseiskamislüliti masina seiskamiseks ohu olukorras

Ohutusseadiseid ise leiutada ei tasu,

küll aga võib mõnikord olla võimalik nendeta hakkama saada. Kõige paremad ongi konstruktiivselt sisemiselt ohutud lahendused, mis välistavad ohtliku olukorra enne selle tekkimist sedasi, et kalleid ohutusseadiseid polegi vaja. See võib olla keerukas ülesanne, mis nõuab inseneride ja disainerite tihedat koostööd. Näiteks, vertikaalse ukse asemel võib kasutada horisontaalselt liikuvat ust, mis on ohutum, sest see ei saa alla kukkuda. Teiseks näiteks võiks olla plahvatusohtliku gaasi mahuti paigutamine vabasse õhku, mitte hoonesse.

Kuidas masina riskianalüüsi tehakse?

Riskianalüüsis ISO 12100 alusel määratakse esmalt masina piirangud (kasutus, aeg, ruum, keskkond ja ettenähtav väärkasutus), seejärel hinnatakse kõiki võimalikke mehhaanilisi, elektrilisi, termilisi, müra, vibratsiooni, kiirguse, materjalidega seotud ning kombineeritud ohte kõigis toote elutsükli tegevustes koos nende tõttu võimalike õnnetuste halvimate tagajärgede raskuse, ohualas viibimise aja, ohu tekkimise tõenäosuse ning vältimise võimalikkuse alusel. Tulemuseks on õnnetusjuhtumite halvimate võimalike tagajärgede raskusastmed S1 (esmaabiga ravitav kriimustus) kuni S4 (surm) koos nende riskiklassidega CL4 kuni CL15. Nende alusel otsustatakse, kas vastavat riski (ohu raskust või õnnetuse tõenäosust) tuleb vähendada, leitakse viis, kuidas seda nõuetekohaselt teha, milline on jääkrisk ning kas see on koos rakendatud vajalikul tasemel ohutusmeetmetega talutav.

Seejärel vaadeldakse masina tööd režiimide kaupa ja mis ohud neis esineda võivad, tuues välja riskid ilma ohutusmeetmeteta ja koos nendega. Tulemuseks on riskianalüüsi failid, turvasüsteemi koostamiseks vajaliku sooritustaseme info (performance level), töökindluse arvutused ning konkreetsed soovitused seadme turvalisuse tõstmiseks nõutavale tasemele. Sedasi saadakse olulised sisendid ohutus- või kasutusjuhendi ohutusosa koostamiseks. Masina või seadme riskianalüüs on sedasi seotud toote tehnilise toimikuga, olles selle üheks tähtsamaks osaks.

Millal peaks riskianalüüsi teostama?

Kõige õigem on tagada toote ohutusnõuetele vastavus võimalikult varakult. Kui oled välja mõelnud ja/ või ehitanud uudse masina või seadme, siis soovid seda võimalikult kiiresti tootma ja müüma hakata. Kõige suurema kiirenduse oma ärile saad suurtelt turgudelt. Seal nõutakse mitmesuguseid sertifikaate või on kehtestatud rida ohutusnõudeid, mida tuleb täita. Riskianalüüs ei ole staatiline dokument. Seda tuleks uuendada ja täiendada jooksvalt tootearendusel, tüübikatsetel, sertifitseerimise eel ja selle ajal ning vastavalt seadme käidul tekkinud olukordadele, tehnilistele muudatustele, seadmega seotud õnnetustele, aga ka normatiivse baasi muutumisel.

Varasem riskianalüüs on kasulikum

Soovitav on riskianalüüs teostada juba enne seadme projekti, kuna see aitab vältida kalleid vigu ja ümbertegemisi ning seade tuleb ka ohutum, mis kokkuvõttes säästab aega ja raha kaugelt rohkem kui riskianalüüsile kulus. Pealegi, riskianalüüs tuleb ikkagi teha ja see võib projekti keskel hoopis mahukamaks ja kallimaks osutuda, kuna on vaja leida ohutud lahendused ja põhjendused juba teostatud lahendustele, mis ei pruugi kõike riske arvestada. Nii tekib hulk toote riist- ja tarkvara variatsioone, mille haldamine on keeruline ja “sööb” kasumit.

Millal enam muidu ei saa?

Riskianalüüs on alati vajalik enne sertifitseerimist või ohutusnõuetele vastavuse deklareerimist, mis on teatud liiki toodetel nt Euroopa Liidus lubatud. Nõustame klienti operatiivselt ka sertifitseerimise ajal, kui sertifitseerijal on toote kohta küsimusi. Sertifitseerija kutsumine on seotud suurte kuludega ja tema kohalviibimise aeg on piiratud. Seetõttu tuleb kõiki tema küsimusi lahendada väga operatiivselt. Sertifitseerimise barjääri ületamine avab sihtturu ja oled vabad toodet müüma nii palju kui saad. Õnnestunud sertifitseerimine on alati suur saavutus.

Rapexit, Tukest ega Tehnilise Järelevalve AmetitRA ei pea enam kartma

Sulle meeldib kindlasti rohkem, kui võimalik kriitiline ohutusalane teave Sinu seadme kohta saabub aegsasti delikaatselt Sinu konsultandilt, mitte turu järelvalveorganilt. Viimane võib tähendada toote keelustamist, kahjunõudeid ja tohutult suuremat rahalist ja närvikulu, võrreldes õigeaegse riskianalüüsiga. Lisaks konsultant saab anda sõbralikke soovitusi, kuidas ohutusnõudeid täita diskreetselt ainult Sulle, arvestades maksimaalselt olemasolevat ohutuslahendust. See nõuab inseneride meeskonna süvenemist olemasolevasse lahendusse ja ohutusstandardite nõuete põhjalikku tundmist, et tihedas koostöös kliendiga leida üles just tema seadmele sobivaim ja päriselt töötav tehniline võimalus nõuetekohase ohutuse ja töökindluse tagamiseks.

Järelvalve menetluse lõksud

Seadme või masina riskianalüüs nõuab spetsiifilisi teadmisi, mida enamusel firmadel ei ole. Kui juhtkond riskianalüüsi vajalikkust varases tootearenduse staadiumis vajalikuks ei pea, siis ei osteta seda teenust ka sisse. Selle tulemusena masin või seade projekteeritakse kõiki riske arvestamata, need jäävad märkamata või piisavalt maandamata. Õnnetusjuhtumi või konkurendi kaebuse järel võib sekkuda turu järelvalve ja nõuda toote tagasikutsumist või ohutuks muutmist. See on seotud suure aja-, raha- ja närvikuluga, mida oleks saanud vältida õigeaegse riskianalüüsiga, ohtude vähendamisega ja tüübitestimisega. Lisaks võib konkurent teie kliendid või terve turu üle võtta ja teist mööda minna. Kaotuse tasategemine võib nõuda veelgi rohkem ressursse ning isegi võimatuks osutuda, kui nõuded ületavad majanduslikku võimekust.

Ohtliku toote järelvalvemenetlus asetab ettevõtte teele 3 lõksu:
 1. Järelvalvemenetlus suurendab kulusid ja vähendab tulusid, kuna tooteid ei saa müüa. Need tuleb hoopis klientidelt ja müügikanalitest tagasi osta või hulgaliselt ümber ehitada. Lisaks kulub raha ja aega ootamatule spetsiifilisele tehnilisele ja õigusnõustamisele. Seetõttu halvenevad ettevõtte finantsnäitajad, majanduslik suutlikkus ja maine.
 2. Finantsnäitajate, majandussuutlikkuse ja maine langusel võivad lõppeda või väheneda investeeringud, langeda firma või selle aktsiate väärtus, väheneda turundus- ja müügitegevus, mis vähendab kliendipäringuid ja tellimusi, mis omakorda halvendab ettevõtte finantsnäitajaid, majanduslikku suutlikkust ja mainet klientide, töötajate ning töövõtjate silmis.
 3. Finantsnäitajate, majandussuutlikkuse ja maine halvenemine kahjustab teadus- ja arendustegevust vastavate ressursside vähenemise ja toodete kiirkorras ümberehitamise ja täiendava testimise vajaduse tõttu. Tootearenduse tipud võivad ettevõttest lahkuda süütunde või vähenenud tasude tõttu. Andekate arendajate lahkumine põhjustab tootearenduse taseme ja kiiruse languse.

Need lõksud võivad ettevõttele saatuslikuks saada.

Mida teha, et neid lõkse vältida?

Tootearendusega tegelevates firmades tuleks paika panna tootearenduse protseduur nt standardi ISO 9001 põhimõtete järgi. Riskianalüüs tuleks lisada tootearenduse protseduuris igasse vajalikku kohta ja nõuda selle tulemuste korralikku dokumenteerimist. Riskianalüüsi vajalikud kohad on päris alguses tootekontseptsiooni visandamisel, edasi prototüübi ja tootenäidise valmimisel kõikvõimalikel   tingimustel, vastavushindamisel või enne toote sertifitseerimist.

Energiatehnika unikaalne tegevus

Mahukast masinate ja seadmete ohutuse valdkonnast laia ülevaate ja sügava kogemuse saamine nõuab aastaid aktiivset tegelemist. Energiatehnika inseneridel on väärtuslikud kogemused trammide, väiketuulikute, katsebasseinide, mesindusmasinate ja pakiautomaatide nõuetele vastavuse tagamisel Euroopas, Ameerikas ja Austraalias. Suurimaks edulooks on Cleveron AS, kelle pakiroboteid müüakse üle maailma. Oleme neid masinate riskianalüüsil ja sertifitseerimisel korduvalt aidanud. Lisaks on meil unikaalseid kogemusi mitmete firmade tehnilisest nõustamisest ja ekspertiisidest garantiijuhtumites ning järelvalve menetlustes.

Kokkuvõte

Seade või masin ei ole kunagi liiga ohutu. Jääkriskid jäävad alles nagunii. Muidugi, vahel võib tekkida oht turvameetmetega ülepingutamiseks. Seda aga ei juhtu, kui turvasüsteemi nõuded on riskianalüüsi põhjal õigesti püstitatud. Kui annad seadme riskianalüüsi teha spetsialiseerunud firmale, säästad palju aega ja närve. Pärast seadmega riskide maandamist jäävad alles kõik äriga seotud riskid, kuid ka need on väiksemad, kui toode on ohutum.

 

Tekkis küsimusi?
Võta ühendust:

  Nimi*

  E-mail*

  Sisu

  Share this post