Tag - EAS toetused

EAS toetused arenduste käivitamiseks

EAS jagab toetust

EAS toetused on mõeldud väike- või keskmise suurusega ettevõtjale arenduste käivitamiseks nõu saamiseks oma ala parimatelt spetsialistidelt, näiteks Energiatehnikalt. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80%, omafinantseering vähemalt 20%. Maksimaalne toetus on 6000 eur. Innovatsiooniosaku abil saab töötada välja innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogise teostatavuse kohta, viia läbi uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm.

Toetatavad tegevused

prototüübi valmistamine *; tehnoloogiliselt komponentide arendus, testimine ja demonstreerimine *; tootekatsetuse ja tööstusliku eksperimendi korraldamine, teostatavusuuringu läbiviimine *; metroloogia, akrediteerimine, standardiseerimise, vastavushindamine ja...