Energiatehnika OÜ müügitingimused

SISSEJUHATUS

Müügitingimused (edaspidi Üldtingimused) on dokument, mis määrab Energiatehnika OÜ ja ostja vaheliste suhete põhialused ja korra ning üldised tingimused Energiatehnika OÜ ja Ostja vaheliste tehingute tegemisel.

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Käesolevad Üldtingimused kehtivad kõigi Õigussuhete kohta.
1.2 Peale Üldtingimuste reguleerivad õigussuhteid Eesti Vabariigi õigusaktid, Tellimus ja Lepingu olemasolu korral ka Leping.
1.3 Üldtingimustega saab tutvuda Energiatehnika OÜ koduleheküljel: www.energiatehnika.ee/muugitingimused.
1.4 Kui Üldtingimused on poolte vahel allkirjastatud Tellimusega vastuolus, kehtib Tellimuses fikseeritu. Kui Üldtingimused või Tellimus on Lepinguga vastuolus, kehtib Lepingus fikseeritu.
1.6 Iga Üldtingimuste punkti tõlgendatakse koos Üldtingimuste teiste punktidega, lähtudes Üldtingimuste mõttest ja eesmärgist.

2. HINNAPAKKUMINE

Hinnapakkumine kehtib selles märgitud tähtaja jooksul. Juhul, kui Hinnapakkumises ei ole eraldi märgitud selle kehtivuse tähtaega, kehtib Hinnapakkumine 30 (kolmkümmend) kalendripäeva alates Müüja poolt Hinnapakkumise esitamisest Ostjale.

3. TOOTE JA/VÕI TEENUSE TELLIMINE

3.1 Toote ja/või Teenuse ostmiseks esitab Ostja Müüjale sooviavalduse (päringu). Päringus märgitud Toote ja/või Teenuse kohta esitab Müüja Ostjale Hinnapakkumise, sätestades selles lisaks Toote ja/või Teenuse hinnale ka täitmise tähtaja ning muud olulised tingimused.
3.2 Kui Ostja nõustub Müüja poolt tehtud Hinnapakkumisega ja selles tootud oluliste tingimustega (toote nimetus, tootega seotud olulised tehnilised tingimused, toote hind ja toote üleandmise tingimused), esitab Ostja Müüjale selle kohta endapoolse nõustumuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-kirja teel), millega ühtlasi nõustub Müüja poolt kehtestatud Üldtingimustega.
3.3 Juhul, kui ostja soovib Hinnapakkumises (Tellimuses) toodud tingimusi pärast selle allkirjastamist muuta, tuleb selles osas Müüjaga täiendavalt kokku leppida. Müüja ei ole kohustatud ostja poolt täiendavalt esitatud toodet puudutavaid nõudmisi arvestama, kui see tekitab Müüjale täiendavaid kulusid või muul põhjendatud juhul.
3.4 Kui Toote/Teenuse ostmiseks ja müümiseks sõlmitakse Ostja ja Müüja vahel eraldi täiendavaid tingimusi sisaldav kirjalik ostu-müügileping (edaspidi Leping), siis lähtuvad Ostja ja Müüja Toodete ja/või Teenuste ostmisel ja müümisel Lepingus sätestatud tingimustest.

4. TELLIMUSE TÄITMISE TÄHTAEG

4.1 Tellimuse täitmise tähtaeg on sätestatud Tellimuses või personaalses müügilepingus kliendiga.
4.2 Kui Ostja ei ole taganud Teenuse osutamiseks vajalikke tingimusi või on jätnud täitmata muud Tellimusest tulenevad kohustused, on Müüjal õigus muuta ühepoolselt Tellimuse täitmise tähtaega. Uuest Tellimuse täitmise tähtajast teatab Müüja viivitamatult Ostjale peale seda, kui Ostja on täitnud omapoolsed Tellimusest tulenevad kohustused.
4.3 Kui Ostja ei nõustu Tellimuse täitmise uue tähtajaga, on tal võimalik taganeda Tellimusest, teatades Müüjale taganemisest kirjalikult hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul Müüja kirjaliku teatise kättesaamisest arvates. Kui Ostja ei teata Müüjale oma mittenõustumisest eelnimetatud tähtaja jooksul, loetakse ta Tellimuse täitmise uue tähtaja aktsepteerinuks.
4.4 Kui Ostja taganeb Tellimusest vastavalt Üldtingimuste punktile 4.3, kohustub ta hüvitama Müüjale kõik Tellimusest taganemise tõttu tekkinud kahjud.

5. HINNAD

5.1 Toodete ja teenuste hinnad on konfidentsiaalsed ning need saadakse läbirääkimiste teel Ostjaga. Hinnad sõltuvad tellimuse suurusest ja teistest muutujatest, mistõttu ei laiene ühegi konkreetse tellimuse eest tehtud hinnapakkumine tulevikus tehtavatele tellimustele, kui müügilepingus ei ole märgitud teisiti.
5.2 Müüjal on õigus teha ühepoolselt Hinnakirjas muudatusi. Muudatused jõustuvad muudatuste tegemise päevast või Müüja poolt kehtestatud tähtpäeval. Hinnakirja muudatused ei oma tagasiulatuvat jõudu Tellimuste suhtes, mis on sõlmitud enne Hinnakirja muutmist.

6. MAKSETINGIMUSED

6.1 Müüjal on õigus nõuda Ostjalt enne Tellimuse täitma asumist Toote/Teenuse eest ettemaksu Ostjaga kokkulepitud ulatuses.
6.2 Kõik Ostja poolt maksmisele kuuluvad summad loetakse Müüjale nõuetekohaselt tasutuks, kui vastav summa on laekunud Müüja arvelduskontole või on makstud sularahas Müüja kassasse.

6.3 Kui Ostja keeldub Toote ja/või Teenuse eest tasumisele kuuluvat summat nõuetekohaselt tasumast, on Müüjal õigus nõuda Ostja poolt vastava summa tasumist ja keelduda omapoolsete kohustuste täitmisest kuni ostja pole oma kohustusi täitnud.
6.4 Müüjal on õigus nõuda Ostjalt viivist 0,1% (null koma üks protsenti) õigeaegselt tasumata summast iga viivitatud päeva eest.

7. TOOTE JA/VÕI TEENUSE ÜLEANDMINE JA TOOTE OMANDIÕIGUSE ÜLEMINEK

7.1 Toote üleandmise all mõeldakse Toote Ostja käsutusse andmist Müüja laos, kaupluses vms. Kui Ostja ja Müüja on kokku leppinud, et Toode tuleb Müüja poolt Ostjani toimetada, kohustub Müüja Toote Ostjale üle andma kohas, kuhu Toode vastavalt Ostja ja Müüja kokkuleppele transporditakse, sellisel juhul on Müüjal õigus nõuda Ostjalt transpordikulude tasumist. Müüja on kohustatud koos Tootega Ostjale üle andma ka kõik Toote juurde kuuluvad dokumendid.
7.2 Toote vastuvõtmist tõendab Ostja volitatud esindaja allkiri Toote saatelehel, millel on märgitud Toote nimetus ja kogus (pakendite arv). Toote vastuvõtmisel peab Ostja esindaja tõendama oma volitusi. Enne toote vastuvõtmist kohustub Ostja esindaja Toote üle vaatama.
7.3 Teenuse üleandmise kohta koostavad Müüja ja Ostja üleandmis-vastuvõtmisakti. Üleandmis-vastuvõtmisakt vormistatakse kohe peale Teenuse osutamist ning selle allakirjutamisest alates loetakse Teenus Ostja poolt vastuvõetuks.
7.4 Toote omandiõigus läheb Müüjalt Ostjale üle pärast ostuhinna täielikku tasumist Ostja poolt (st pärast ostuhinnaks oleva summa täielikku laekumist Müüja kontole).

8. RISKIDE ÜLEKANDUMINE

8.1 Toote juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Ostjale üle Toote üleandmisehetkel. Kui Ostja ja Müüja on kokku leppinud ka Toote paigalduses Müüja poolt, läheb Toote juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Ostjale üle pärast Toote paigaldamist ja Ostja valdusesse ning kasutusse andmist.
8.2 Kui Toodet transpordib Ostja või tema poolt selleks volitatud kolmas isik, läheb Toote juhusliku hävimise riisiko üle Ostjale Toote Ostjani transportimiseks üleandmise hetkest.

9. GARANTII

9.1 Müüja annab Müüja poolt valmistatud ja müüdud Tootele kuuekuulise müügigarantii(edaspidi Garantii). Garantii tähtaeg hakkab kehtima Toote Ostjale üleandmise päevale järgnevast päevast. Garantii kehtivuse ajal kohustub Müüja defektse või muul viisil Tellimusele mittevastava Toote tasuta parandama või selle võimatuse korral või kui parandamine on Müüjale ebamõistlikult kulukas, asendama 60 (kuuekümne) kalendripäeva jooksul punktis 9.6 märgitud reklamatsiooni kättesaamisest arvates.
9.2 Tootele või tootega ühendatud või muul viisil seotud detailidele, mida Müüja pole valmistanud, Müüja garantii ei laiene.
9.3 Müüja poolt vahendatavatele toodetele kehtib valmistaja ettevõtte garantii.
9.4 Garantii kehtib tingimusel, et Toodet on kasutatud sihtotstarbeliselt, st Toote kasutusjuhendis ettenähtud viisil ja kui Toodet on hooldatud vastavalt juhendile. Müüja garantii Tootele lõpeb juhul, kui Müüjaga kooskõlastamata on Toodet modifitseerinud, remontinud või hooldanud kolmandad isikud.
9.5 Garantii ei laiene Toote loomulikule kulumisele.
9.6 Garantiist tulenevate õiguste teostamiseks peab Ostja garantiiajal ilmnenud defektidest Müüjale teatama mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta Toote defektist teada sai või pidi teada saama, esitades Müüjale kirjaliku reklamatsiooni.
9.7 Reklamatsioonis tuleb ära näidata defektse Toote või Toote detaili nimetus ja vea kirjeldus. Pretensioonile peab olema lisatud Müüjalt saadud saateleht või muu Toote ostu tõendav dokument.
9.8 Asendatud Toodetele kehtivad käesolevas punktis sätestatud garantiitingimused nagu uutele Toodetele.
9.9 Garantii ei välista ega piira Ostja õigust kasutada muid seadusest või Lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

10. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

10.1 Ostja ja Müüja vahelised vaidlused püütakse lahendada Ostja ja Müüja vaheliste läbirääkimiste teel.
10.2 Kui vaidluste lahendamine läbirääkimiste teel ei õnnestu, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus, v.a. kui Lepingus on sätestatud teisiti.

11. ÜLDTINGIMUSTE KEHTIVUS

Üldtingimused kehtivad alates 01. juunist 2012.

Ava PDF