Väike-Männiku 3, 11216 Tallinn
+372 655 1312
info@energiatehnika.ee

Toodete testimine ja riskianalüüs

EL ja arenenud tööstusriikide ohutusõuded seadmetele on karmid ja suund on jätkuvalt ohutuse suurendamisele. Osaliselt kattuvaid ja omavahel seotud harmoneeritud jm standardeid on meeletult palju, seetõttu konkreetsele tootele kõige täpsemalt kohalduvate standardite komplekti väljaotsimine nõuab spetsialisti teadmisi ja kogemusi. Konkurentsivõime, töökindluse ja ohutuse tagamiseks tuleb tooteid hoolikalt ja piisavalt pika aja jooksul testida erinevates režiimides ja keskkonnatingimustes. Eriti oluline on see näiteks gaasi- surve-, elektriseadmetel ja masinatel, mis võivad ohustada inimest, vara või keskkonda.

Mida tuleb teha seadme ohutusnõuete kindlaksmääramiseks?

Seadmele kohaldatavate tervisekaitse- ja ohutusnõuete kindlaksmääramiseks tuleb läbi viia riskihindamine. Riskihindamise tulemusi tuleb arvestada toote projekteerimisel, valmistamisel, kasutamisel ja ettenähtaval väärkasutusel. Riskihindamine viiakse läbi vastavalt asjakohasele harmoneeritud standardile, näiteks EN ISO 12100 „Masinate ohutus. Projekteerimise, riskide hindamise ja riskide vähendamise üldised põhimõtted“. Riskihindamise järgi võivad masinal olla mitmesugused ohud (nt muljumine, lõikamine, põrkumine, põletus, elektrilöök jm), mille vähendamiseks lubatud ohutustasemele on vajalikud ohutusmeetmed, sh ohutusseadised ohtlikule kohale ligipääsu tõkestamiseks, inimese kindlakstegemiseks, kehaosa või objekti tuvastamiseks, samuti vahendid nt liikuvate osade allakukkumise vastu juhtimissüsteemi üksikrikke olukorras. Seadme ohutusahelal tuleb tõendatult tagada asjakohase ohutusstandardiga nõutav töökindlustase (PL, SIL).

(Ohutusseadised täidavad ohutusfunktsiooni, mis ei ole masina töötamiseks vajalik või mille võib asendada tavaliste komponentidega, lastakse turule eraldiseisvalt. Ohutusseadise vastavushindamise protsess on keerulisem ja nõuab teavitatud asutuse kaasamist, täielikku kvaliteedisüsteemi, EL tüübihindamist ja sisekontrolle.)

Milliste direktiivide nõudeid tuleb tootjal täita?

Tootjal tuleb täita asjakohaste EL direktiivide (näiteks masinadirektiivi, madalpinge direktiivi, elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi) nõudeid ja nendega seotud Euroopa harmoneeritud standardite nõudeid. Masinate ja seadmete EL nõuete täitmise tõendamiseks tuleb täita toote vastavushindamise ehk CE menetlust. Kui masina vastavushindamise protsessi viib läbi masina tootja või tema esindaja, eeldatakse masinal masinadirektiivi ja harmoneeritud standardite nõuetele vastavate ja tõendatud ohutusega ohutusseadiste ja hädaseiskamisseadise kasutamist, millel on CE tähis, vastavustunnistus ja riskihindamisel määratud vajalik ohutuskategooria. Harmoneeritud standard: EN ISO 13849-1 „Masinate ohutus. Ohutust mõjutavad osad juhtimissüsteemides. Osa 1: Kavandamise üldpõhimõtted“ (ISO 13849-1). Masina kasutajale loomupäraselt ohutu kavandamine on kõige parem viis riskide vähendamiseks, kuid see ei ole enamasti täiesti piisav (EN ISO 12100) ja tuleb kasutada täiendavaid ohutusseadiseid nagu kaitsepiirded ja inimese tuvastamine.

Kuidas me saame teid aidata?

Energiatehnika OÜ-l on elektri-, elektroonikaseadmete ja masinate testimise, riskianalüüsi, ohutusarvutuste ning CE ja UL/CSA vastavushindamise kogemused.

Oleme valmistanud automaatseid testimisseadmeid elektrimasinate, elektroonikakoostude ja juhtmekimpude testimiseks.

Kui olete uue seadme väljatöötaja või tootja, kes plaanib välja töötada või turule tuua uue seadme või masina, ja teie tootel pole nõuetekohast CE vastavusdeklaratsiooni või tehnilist dokumentatsiooni, soovitame pöörduda Energiatehnika OÜ poole.  Mida varasemas tootearenduse staadiumis te meiega ühendust võtate, seda parem, kuna võite säästa palju hinnalist aega ja raha tootearendusel ja sertifitseerimisel. Juba müüdud toodete ümbertegemine ohutusnõuetega vastavusse viimiseks võib olla teile ülimalt kallis ja seda saavad lubada ainult väga suured tootjad.

Võtke meiega julgesti ühendust, jätke oma kontaktandmed ja kirjeldage lühidalt oma seadet ning vajadusi.